Bijlagen

B. Overzicht reserves en voorzieningen

B. Overzicht reserves en voorzieningen

Meerjarig verloop reserves en voorzieningen

Eens in de 4 jaar wordt een nota reserves en voorzieningen uitgebracht, waarin het beleid wordt uiteengezet. In deze begroting is uitgegaan van de 'Nota Reserves en voorzieningen 2020-2023' die in december 2020 is vastgesteld. Voor alle bestemmingsreserves geldt dat het saldo van de reserve beschikbaar is voor de benoemde bestedingsdoelen. Voor een deel zijn de hierin opgenomen middelen reeds geoormerkt voor specifieke activiteiten. In deze bijlage is van iedere reserve en voorziening een detailoverzicht van het verloop in 2024 weergegeven, inclusief eventuele resterende oormerken per peildatum 31 december 2024. Dit betreft een moment opname, voor veel van deze oormerken is ook na 2024 reeds een onttrekking/besteding in de begroting opgenomen.

Reserves

Algemene reserve (NR: A001)

De 'Algemene reserve' is noodzakelijk om te voorkomen dat bij incidentele tegenvallers ombuigingen op het bestaande beleid nodig zijn. Ook kan de reserve worden benut voor incidentele uitgaven waarvoor geen andere dekking beschikbaar is.

De gewenste omvang van de algemene reserve wordt bepaald door de beleidsuitgangspunten in de 'Nota Risico en Weerstandsvermogen 2021', waarbij het risicoprofiel van de provincie en de andere mogelijkheden die er zijn om eventuele tegenvallers op te vangen een rol spelen. Dit wordt jaarlijks in de paragraaf 'Weerstandvermogen en risicobeheersing' in begroting en jaarstukken toegelicht.

Voor de algemene reserve is daarnaast een ondergrens vastgesteld. Deze bedraagt 5% van de begrotingsomvang voor bestemming; met de begrotingsomvang wordt bedoeld het totaal van de geraamde c.q. verantwoorde lasten in het jaar waarop de bandbreedte van toepassing is.

De 'Algemene reserve' wordt gevoed uit rekeningoverschotten waaraan geen bestemming is gegeven en incidentele meevallers.

Voor de 'Algemene reserve' bestaat geen bestedingsplan, waardoor de 'Algemene reserve' in beginsel volledig als ‘vrije’ ruimte kan worden beschouwd voor de weerstandscapaciteit, een en ander behoudens eventuele aangebrachte oormerken.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

A001 Algemene reserve

25.436

7.560

-210

32.787

16.166

Bij

Voorfinanciering aankoop vastgoed NLE

356

Storting oormerk 'Calamiteitenfonds'

5.000

Storting oormerk 'Egalisering meerjarenperspectief'

2.204

7.560

Af

Kapitaallasten GOBS

-210

Resterend oormerk per 31-12-2024

Autoleasemaatschappijen

8.962

Calamiteitenfonds

5.000

Egalisatie meerjarenperspectief

2.204

16.166

Egalisatiereserve Personeel (NR: B003)

Dit betreft een gedelegeerde reserve waarvoor verplichtingen mogen worden aangegaan, alvorens de begroting te wijzigen. De verplichting dient te passen binnen het bestedingskader. De reserve wordt ingezet voor:

 • (tijdelijke) Bovenformatieve formatieplaatsen.
 • Tijdelijke dubbeling van een functie (voor maximaal 3 maanden).
 • Personele knelpunten.
 • Vervanging bij langdurige ziekte (langer dan zes maanden).
 • Complexe personeelsdossiers en / of afvloeiingskosten.
 • Organisatieontwikkeling.
 • Lasten voortvloeiend uit reorganisatie bedrijfsvoering.
 • Lasten voortvloeiend uit afspraken gemaakt in de cao.

Bij de Zomernota 2017 is de doelstelling van deze reserve verruimd en de naam gewijzigd (voorheen: reserve 'Personele frictiekosten'). Met ingang van 2017 worden de overschotten/tekorten op de personele budgetten voor medewerkerontwikkeling (incl. POB), management development traject, duurzame inzetbaarheid en mobiliteit, en stelpost 'Versterking organisatie' bij de jaarrekening toegevoegd of onttrokken aan deze reserve. Deze bredere inzet van budgetten maakt een meer programmatische aansturing mogelijk, waardoor de budgetten beter worden benut en tijdelijk extra personeelslasten beter kunnen worden opgevangen. Hierdoor kan de directie voor wat betreft de personele budgetten beter inhoud geven aan haar verantwoordelijkheid om de bedrijfsvoering binnen de bestaande budgetten uit te voeren en zich daarbij te conformeren aan de cao.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B003 Personeel

4.575

921

-363

5.133

Bij

Reguliere storting

921

Af

Frictiekosten 2024

-363

Bestemmingsreserve Monumentenzorg (NR: B008)

De reserve heeft tot doel om middelen beschikbaar te hebben om financiële bijdragen toe te kennen voor restauratie en onderhoud van rijks- en gemeentelijke monumenten, overeenkomstig het daarvoor vastgestelde beleid.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B008 Monumentenzorg

1.647

324

0

1.971

1.031

Bij

Reguliere storting

28

Decentralisatie-uitkering monumentenzorg (rijksbijdrage)

129

Matching rijksbijdrage (Coalitieakkoord 2019-2023)

129

Indexering (PN23-26)

38

324

Resterend oormerk per 31-12-2024

Restauratie Poldertoren Emmeloord

912

Toevalsvondsten

119

1.031

Brede bestemmingsreserve (NR: B009)

De reserve is ingesteld om projecten te realiseren / stimuleren die belang zijn voor de provincie en bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de provincie en niet passen bij het karakter van andere reserves.

Voor een beroep op deze reserve zijn de volgende randvoorwaarden gesteld:

 • Het gaat om – veelal grootschalige – projecten met substantiële effecten, uitstraling en betekenis voor Flevoland;
 • Op deze reserve wordt geen beroep gedaan op grond van het feit dat bestaande budgetten of andere reserves niet toereikend zijn;
 • Het gaat niet om onderwerpen die in de reguliere begroting thuishoren omdat zij met een zekere regelmaat voorkomen;
 • Het gaat om publieke zaken waarvan nadrukkelijk een multipliereffect mag worden verwacht.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B009 Brede Bestemmingsreserve

69.443

3.453

-8.071

64.825

61.632

Bij

Reguliere jaarlijkse storting

1.753

 Coalitieakkoord 2023-2027

1.700

3.453

Af

Nationaal Park Nieuw Land (Poort Lelystad)

-309

Waterprogramma

-285

Inlopen achterstanden corona

-114

Stikstofmaatregelen

-530

Brede bodemtaken (DGO)

-150

GLB-pijler 1 (POP 3)

-273

Bestuurlijke vernieuwing

-200

Luchthavenfonds

-125

Landschapsvisie

-85

Obstakelverlichting windmolens

-1.000

Calamiteitenfonds (Coalitieakkoord 2023-2023)

-5.000

-8.071

Resterende oormerken per 31-12-2024

Achtervang lening De-on

7.650

MITC

6.000

Oostvaardersoevers

4.000

Stikstof

3.176

Batavialand

1.714

Verbreding sluizen Kornwerderzand

2.500

Derving opbrengsten OV (corona)

2.097

Digicity

2.000

Aanleg van een vooroever

1.700

Hoogwaardig OV

1.000

Risicoreservering Groeifonds

1.000

Duurzaam / circulair inkopen

650

Nota Natuur verrassend Groen

610

Zon op dak / netcongestie

600

Energieweerbaarheid

400

Stimuleringsbudget initiële verduurzaming OV

500

Wereld erfgoed Schokland

500

Waterprogramma

180

Landschapsvisie

226

Flevokust Haven

295

GLB-pijler 1 (POP 3)

142

Waterstofeconomie

73

Project ‘Digitalisering Statenwerk’

210

Duurzaamgebr. Flevolandse Ondergrond

210

Kredietfaciliteit mkb doorstartfonds

163

KS Zorgtafel

100

Cultuurbeleid

36

Onderzoek levensbestendig wonen

78

Toeristisch recreatieve benutting monumenten

73

Coronaondersteuning (amendement)

1.813

Nationaal Park Nieuwland (Poort Lelystad)

691

Nationaal Park Oostvaadersplassen

66

Scheepswrakmarkering

5

HCA CMIP

17

Human capital agenda: klimaatopgave

120

Omgevingswet

293

Toezichthouders stikstof

352

Stikstof procesgelden

540

Kapitaallasten Floriade Werkt!

2

Subtotaal oormerken

41.782

N50 Ramspol en Hattemerbroek

5.000

Bereikbaarheid dorpen en buitengebied

500

Innovatieve woningbouw

500

Actiever maatschappelijk grondbeleid

250

Aanjaagteams innovatieve woningbouw

250

Flevolandse landbouwvisie

250

Legalisering PAS-melders (emissieruimte)

1.000

Agrarisch natuurbeheer

1.000

Evaluatie beleid Oostvaarderplassen

100

Bodemdaling

2.000

Onderzoek capaciteit waterberging

150

Pilot oppervlaktewater IJsselmeer

250

Zon op land

1.000

Energiemix en alternatieve energiebronnen

500

Voorzieningen voor elektrificatie

500

Provinciaal klimaatplan

100

Evaluatie Horizon

100

Ontwikkelruimte ondernemers

100

Analyse economisch profiel

250

Beleefbaarh. en toegankelijkh. natuur

2.000

Evaluatie Flever

50

Versterking zorglandschap

600

Voedselonderwijs

400

Jubileumjaar

500

Financiële ruimte initiatieven PS

2.500

Totaal oormerken

61.632

Uitvoeringsreserve Sport (NR: B011)

Het doel van deze reserve betreft het versterken van provinciale maatschappelijke waarden van sport.

De reserve ondersteunt de uitvoering van het sportbeleid door bijdragen te verstrekken aan grote sportevenementen.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B011 Sport

143

0

0

143

Uitvoeringsreserve Zuiderzeelijngelden (NR: B016)

De reserve wordt gebruikt voor de uitvoering van het 'Zuiderzeelijngelden (ZZL)-programma'. Dit programma omvat de realisatie van projecten tot verbetering en versterking van de bereikbaarheid en economische ontwikkeling van provincie Flevoland, die kunnen worden gezien als compensatie voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn. De reserve blijft in stand tot de daarmee te realiseren projecten zijn afgerond, daarna kan de reserve worden opgeheven (indicatie 2024).

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B016 Zuiderzeelijngelden

7.092

0

-3.605

3.487

3.487

Af

Provinciale bijdrage projecten ZZL

-3.605

Resterend oormerk per 31-12-2024

Provinciale bijdrage projecten ZZL

3.487

Egalisatiereserve Technische bijstand Europa (NR: B017)

Voor de uitvoeringskosten van de Europese programma’s zijn, onder de noemer technische bijstand, middelen beschikbaar gesteld. Het betreft hier salariskosten (inclusief overhead), accountantskosten en overige (declarabele) kosten. Deze uitvoeringskosten kennen geen gelijkmatig verloop. Met deze egalisatiereserve kunnen de schommelingen in de kosten van technische bijstand in een verantwoordingsjaar worden opgevangen.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B017 Technische bijstand Europa

471

0

-65

406

Af

Technische bijstand KvW III

-65

Bestemmingsreserve Procesgelden gebiedsontwikkeling (NR: B025)

Voor de uitvoering van de gebiedsprogramma’s is gekozen om de benodigde expertise in te huren, in plaats van het uitbreiden van de formatie. De reden daarvan is dat de vraag naar inzet en expertise afhankelijk is van de fase waarin een gebiedsprogramma zich bevindt. Omdat er vraaggericht wordt ingehuurd is er sprake van een ongelijkmatig verloop van de proceskosten voor de gebiedsprogramma’s. Het doel van de reserve is het jaarlijks beslag op de begroting te egaliseren.

Voor elke gebiedsontwikkeling wordt een bestuursopdracht door PS vastgesteld, waarbij inzicht wordt gegeven in de uitgaven die voor de gebiedsontwikkeling zullen worden gedaan.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling

718

1.000

-1.100

618

Bij

Reguliere storting

1.000

Af

Amsterdam Lelystad Airport

-150

Oostvaardersoevers

-75

Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland

-100

Regiodeal Noordelijk Flevoland

-75

MITC

-125

Flevokust Haven

-50

Markermeer/IJmeer

-50

Batavialand

-150

Overige gebiedsprogramma's

-325

-1.100

Uitvoeringsreserve POP (NR: B027)

De reserve is ingesteld om in enig jaar niet bestede cofinancieringsmiddelen voor het 'Plattelandsontwikkelingsprogramma' (POP3) beschikbaar te houden voor latere jaren. De provinciale cofinanciering voor het programma is gelijkmatig beschikbaar. De feitelijke inzet hiervan wisselt echter van jaar tot jaar. Om die reden is deze uitvoeringsreserve ingesteld.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B027 POP

6.016

500

-2.670

3.846

Bij

Kwaliteitsontwikkeling natuur

500

Af

Provinciale cofinanciering

-2.000

Uitvoeringskosten programma POP3

-670

-2.670

Bestemmingsreserve Bodem (NR: B029)

Het doel van de reserve is het inzetten van middelen voor onder andere gebiedsprocessen, ABW en het ontwikkelen van pilots rond bodemdaling, bodemkwaliteit en meervoudig ruimtegebruik om de bodemkwaliteit te waarborgen en een geïntegreerde benadering ontwikkelen voor de gebiedsontwikkeling in gebieden met bodemdaling.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B029 Bodem

1.133

0

-465

668

525

Af

Bodemdaling conform Coalitieakkoord 2019-2023

-465

Resterend oormerk per 31-12-2024

Pilots grondgebruik (PN22-26)

525

Totaal oormerken

525

Uitvoeringsreserve Cofinanciering EU-projecten 2014-2020 (NR: B031)

Het doel van de reserve is om de provinciale cofinanciering voor de projecten uit het 'Europese programma 2014-2020' gelijkmatig ten laste van de begroting te laten komen. De reserve wordt primair ingezet voor de cofinanciering van projecten en de uitvoering van eigen projecten, in het kader van het 'Europese programma 2014-2020'. Daarnaast worden eventuele oninbare vorderingen uit de reserve gedekt en vervult de reserve een rol bij het afdekken van het risico dat de Europese commissie de gedeclareerde programmakosten niet volledig vergoedt.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B031 Cofinanciering EU-projecten 14-27

2.602

900

-900

2.602

Bij

Reguliere storting

900

Af

Provinciale cofinanciering OP Kansen voor West 2014-2020

-760

Provinciale cofinanciering Interreg V

-140

-900

Bestemmingsreserve Nieuwe Natuur (NR: B032)

De in de reserve beschikbare middelen worden ingezet voor de realisatie van het programma 'Nieuwe Natuur' en de afwikkeling van het voormalig Oostvaarderswold. Om het inzicht te verbeteren in de nog beschikbare middelen voor het programma is hiervoor een afzonderlijke reserve ingesteld.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B032 Nieuwe natuur

4.007

0

-2.500

1.507

Af

Storting ten behoeve van 'Flevoland Natuurinclusief'

-2.000

Bijdragen programma 'Nieuwe Natuur'

-500

-2.500

Egalisatiereserve activering vervangingsinvesteringen (NR: B033)

Op basis van de 'Koepelnota integraal infra beheer' is een totaal dekkingsarrangement gemaakt voor
de kosten van infrabeheer (jaarlijks onderhoud, niet jaarlijks onderhoud en vervangingsinvesteringen) voor de komende jaren. Daarbij worden de vervangingsinvesteringen geactiveerd, waarbij de kapitaallasten (‘de stille lasten’) worden gedekt uit het beschikbare budget voor de stille lasten (€ 4,5 mln. per jaar vanaf 2014). Dit betekent dat er in de eerste jaren ruimte binnen het stille lasten budget ontstaat, die in latere jaren nodig is om de oplopende kapitaallasten te dekken. Deze egalisatiereserve is bedoeld om de lasten van het infrabeheer in latere jaren te kunnen dekken.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B033 Egalisatiereserve activering vervangingsinvesteringen

18.764

607

-1.353

18.019

Bij

Aanpassing dekking kosten jaarlijks onderhoud infrastructuur

607

Af

Aanpassing dekking kosten jaarlijks onderhoud infrastructuur

-1.353

Bestemmingsreserve Almere 2.0 (NR: B035)

Het doel van de reserve is om de voor het FVA beschikbare provinciale bijdrage beschikbaar te houden totdat deze op basis van gehonoreerde projecten tot besteding komt. Bestedingen ten laste van de reserve 'Almere 2.0' zullen plaatsvinden op basis van door PS vastgestelde jaarprogramma’s voor het FVA (incl. eventuele tussentijds vastgestelde wijzigingen).

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B035 Almere 2.0

223

6.700

-6.750

173

Bij

Reguliere storting

6.700

Af

Bijdrage jaarprogramma 'Almere 2.0'

-6.700

Jaarlijkse bijdrage 'Living Lab'

-50

-6.750

Egalisatiereserve jaarlijks onderhoud Infrastructuur (NR: B036)

Door de egalisatiereserve jaarlijks onderhoud infrastructuur kunnen overlopende activiteiten in het daaropvolgende jaar worden gedekt. Het maximale saldo is € 0,75 mln. In geval van volledige uitputting van de jaarlijkse begrotingspost 'Jaarlijks Onderhoud' wordt de reserve gebruikt om de verdere kosten van het jaarlijks onderhoud te dekken.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B036 Jaarlijks onderhoud Infrastructuur

750

0

0

750

Egalisatiereserve Mobiliteit (NR: B037)

Het doel van de reserve is het egaliseren van de lasten voor openbaar vervoer, bereikbaarheid (verkeers- en mobiliteitsmanagement, alsmede infrastructurele projecten) en verkeersveiligheid. Dit draagt bij aan een stabiel begrotingsbeeld, maakt het mogelijk om het beleid op lange termijn te waarborgen en te verbeteren en om de hiervoor benodigde middelen beschikbaar te houden. De voeding bestaat voornamelijk uit in het verleden aan het Provinciefonds toegevoegde structurele middelen voor verkeer en vervoer en is bedoeld ter dekking van voornoemde lasten. De storting in de reserve wordt jaarlijks geïndexeerd met de provinciale subsidie-index. De reserve draagt bij aan de ambities uit het programma 'Mobiliteit en Ruimte', dat jaarlijks een budgettaire actualisatie kent.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B037 Mobiliteit

115.244

2.581

0

117.825

13.162

Bij

Storting Mobiliteitsmiddelen uit Provinciefonds (per saldo)

2.581

Resterende oormerken per 31-12-2024

Bijdrage N50

750

Bijdrage busbanen Almere

9.912

  Fietsmaatregelen (Coalitieakkoord 2019-2023)

2.500

Totaal oormerken

13.162

Egalisatiereserve Beheer en ontwikkeling natuur (NR: B038)

Het doel van de reserve is de realisatie van projecten en het uitvoeren van beheermaatregelen in het kader van de decentralisatie van het natuurbeleid. De reserve zorgt ervoor dat de verschillen in kasuitgaven tussen de jaren worden geëgaliseerd.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B038 Beheer en ontwikkeling natuur

8.535

850

-665

8.720

Bij

Reguliere storting conform begroting

850

Af

Storting in B027 ten behoeve van kwaliteitsontwikkeling

-500

Project 'Na-isolatie'

-165

-665

Uitvoeringsreserve Doorgeschoven Activiteiten (NR: B040)

Doel van deze reserve is het overhevelen van niet bestede budgetten voor specifieke activiteiten die over de jaargrens heen schuiven. Het gaat daarbij uitsluitend om doorgeschoven middelen voor activiteiten waarvoor geen specifieke bestemmingsreserves zijn ingesteld. Indien dit laatste wel het geval is, vindt eventuele overheveling plaats via de daarvoor geëigende reserves.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B040 Doorgeschoven activiteiten

1.402

0

-925

477

Af:

Actieplan Geluid

-700

Actualisatie Omgevingsvisie en het omgevingsprogramma

-125

Actualiseren (nieuwe) Omgevingsverordening

-100

-925

* Gedurende 2024 kan deze reserve nog worden ingezet voor overlopende werkzaamheden. Een eventueel saldo zal bij het opstellen van de jaarrekening vrijvallen, tenzij PS daartoe anders hebben besloten.

Egalisatiereserve Economisch Programma (NR: B043)

Doel van de 'Economische visie 2030' en het 'Economisch programma 2023-2028' is kwalitatieve economische groei en ontwikkeling en versterking van de brede welvaart in Flevoland. Dit wordt beoogd langs drie programmalijnen, te weten: 'Verdienvermogen mkb',' Menselijk en sociaal kapitaal' (beiden vastgesteld), 'Toekomstbestendig bedrijfsleven' en 'Ruimtelijk-economische ontwikkeling' (nog vast te stellen). De reserve wordt ingezet ter dekking van de ingediende projectvoorstellen. Hierbij dienen de projectvoorstellen te voldoen aan de door PS vastgestelde kaders.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B043 Economisch Programma

12.337

0

-302

12.034

10.573

Af

PPS-regeling

-69

Digitalisering

-85

Vernieuwing Economisch programma

-114

Ondersteuning activiteiten team Economie

-35

-302

Resterende oormerken per 31-12-2024

Groeihuis

960

Scholingsfonds

280

Human Capital Agenda/Arbeidsmarkt

760

Internationalisering

133

(Ondernemers)cultuur

40

Monitoring en onderzoek

50

Verdienvermogen mkb

6.950

Menselijk en sociaal kapitaal

2.400

Subtotaal oormerken

11.573

  Groeifonds (Coalitieakkoord 2019-2023, te dekken uit
  oormerken)

-1.000

Totaal oormerken

10.573

Uitvoeringsreserve Duurzame energie (NR: B044)

Het doel van de reserve is het uitvoeren van projecten binnen de opgave 'Duurzame Energie'. Aan de reserve 'Duurzame Energie' worden onttrekkingen gedaan voor projecten zoals expertise centrum, initiatieven energietransitie en zon voor asbest waarmee PS hebben ingestemd.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B044 Duurzame energie

1.170

0

-6

1.164

848

Af

Subsidie energie coöperaties

-6

Resterende oormerken per 31-12-2024

Zon op dak / netcongestie

300

Regionale Energie Strategie (RES)

390

Ontwikkeling warmtenet

108

Aanpak grootste gasverbruikers Flevoland

50

Totaal oormerken

848

Uitvoeringsreserve Regiodeal Noordelijk Flevoland (NR: B045)

Het doel is het reserveren van de middelen, de Rijksbijdrage en (provinciale) cofinanciering, voor de uitvoering van het 'Regiodeal programma'. De Rijksbijdrage en de regionale cofinanciering zal worden besteed aan het realiseren van de doelen die benoemd zijn in de Regiodeal, gericht het toekomstbestendig maken van het Maritiem Cluster op Urk, de verduurzaming van de IJsselmeervisserij en het verzilveren van het groeipotentieel van Noordelijk Flevoland verbonden aan smart mobility. Het kader voor de besteding is vastgelegd in de Regiodeal.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B045 Regiodeal Noordelijk Flevoland

2.742

0

-1.508

1.233

1.233

Af

Bijdragen Regio Deal Noordelijk Flevoland

-1.508

Resterende oormerken per 31-12-2024

Regiodeal Noordelijk Flevoland

1.233

Bestemmingsreserve Fonds Culturele ontwikkeling (NR: B046)

Het doel van deze reserve betreft het financieel ruimte bieden om op het gebied van cultuur te experimenteren.

De te bereiken doelen zijn globaal:

 • Met de experimenten die het Fonds mogelijk maakt, wordt de Flevolandse cultuur aantoonbaar vernieuwd en verrijkt.
 • De experimenteerruimte draagt bij aan de aantrekkingskracht van Flevoland op ‘creatieven’. 
 • Cofinanciering voor initiatieven van derden op het gebied van grootschalige kunstwerken/landschapskunst.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B046 Fonds Culturele ontwikkeling

1.648

33

-1.372

310

Bij

Reguliere storting

33

Af

Programmeren 'Fonds culturele ontwikkeling'

-1.372

Bestemmingsreserve Krachtige samenleving (NR: B047)

De reserve wordt onder andere ingezet voor:

 • Een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt;
 • Een toekomstbestendig, bereikbaar en betaalbaar zorglandschap dat past bij de behoeften en mogelijkheden van Flevoland.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B047 Krachtige Samenleving

447

0

-445

2

Bij

Af

Onttrekking op basis van het projectplan

-445

Uitvoeringsreserve Fonds Vitaal Platteland (NR: B048)

De reserve wordt ingezet voor activiteiten gericht op initiatieven die de leefbaarheid van het platteland van Flevoland bevorderen.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B048 Fonds Vitaal Platteland

699

0

0

699

Egalisatiereserve Informatievoorziening (NR: B049)

In de samenleving is een 'digitale transformatie' gaande: dit heeft de komende jaren de nodige impact op de digitalisering en informatievoorziening van de provincie'. Om deze de komende jaren op de het juiste niveau te brengen en te houden heeft GS de 'Informatiestrategie 2021-2024' (voor de thema's 'Data', 'Dienstverlening', 'Bedrijfsvoering', 'Innovatie' en 'Medewerker') vastgesteld. Voor elk van deze thema's wordt een groot aantal projecten en activiteiten gerealiseerd die een langere doorlooptijd hebben. De duur en kosten per jaar wisselen naar verwachting sterk, waar de inzet van een egalisatiereserve een oplossing voor kan bieden. De reserve kan worden aangewend in jaren waarin er een tekort op de programmakosten ontstaat en worden aangevuld in de jaren waarin een begrotingsoverschot ontstaat.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B049 Informatiestrategie

148

0

0

148

Uitvoeringsreserve Flevoland Natuurinclusief (NR: B050)

In de Najaarsnota 2020 is aangekondigd dat er in 2021 een nieuw programma 'Flevoland Natuurinclusief' wordt ontwikkeld, gezien de noodzaak van een transitie naar een meer natuurinclusieve samenleving. Rijk en provincies werken samen aan een ‘natuurinclusieve’ agenda, waarin voor de langere termijn het perspectief, de ambities en kansen voor de samenleving in beeld worden gebracht, met versterkte aandacht voor de natuur in onze nabije omgeving, zowel binnen als buiten onze natuurgebieden. Voor het programma is een meerjarige investering nodig, welke parallel loopt aan de investeringen van het Rijk op het gebied van natuur (en stikstof). De aanpak is gericht op samenwerking met verschillende partners en de koppeling met andere belangrijke opgaven. Een groot deel van de kosten zitten in projecten van derden en andere overheden. Dit vraagt om flexibiliteit tussen de verschillende onderdelen en mogelijk ook tussen de jaren. Om deze reden wordt gebruik gemaakt van een reserve.

De reserve wordt onder andere ingezet voor de uitvoering van het programma 'Flevoland Natuurinclusief'. Dit programma is in 2021 opgesteld en bevat onder andere de volgende onderdelen:
• Actieplan Biodiversiteit;
• Bossenstrategie;
• Vermaatschappelijking natuur;
• Exotenbestrijding;
• Natuurmaatregelen stikstof.

1/1

Bij

Af

31/12

B050 Flevoland Natuurinclusief

1.823

2.000

-1.765

2.058

Bij

Storting uit de PN2023-2026

2.000

2.000

Af

Actieplan Biodiversiteit

-1.165

Bossenstrategie

-500

Vermaatschappelijking

-100

-1.765

Egalisatiereserve Afschrijvingslasten Batavialand (NR: B051)

Het doel van deze reserve is het dekken van de afschrijvingslasten die ontstaan door activering van de investeringen in het vastgoed Batavialand als gevolg van de doorontwikkeling.

De reserve wordt ingezet ter dekking van de afschrijvingslasten voor de investeringen in vastgoed Batavialand. De hoogte van de onttrekking is afhankelijk van de afschrijvingslasten, zoals deze voortvloeien uit de staat van activa.

1/1

Bij

Af

31/12

B051 Afschrijvingslasten Batavialand

2.300

0

0

2.300

Bestemmingsreserve GLB (NR: B052)

De reserve is ingesteld bij de begroting 2023 om provinciale cofinanciering beschikbaar te hebben voor de uitvoering het 'Gemeenschappelijk Landbouw Beleid GLB-NSP 2023-2027', alsmede uitvoeringskosten. Het GLB-NSP is het vervolg op de programmaperiode van POP3.

De reserve heeft als doel middelen voor cofinanciering en uitvoeringslasten voor het GLB-NSP 2023-2027 beschikbaar te hebben. De feitelijke inzet van de middelen wisselt van jaar tot jaar, vanwege de relatie met de voortgang en de declaraties door derden.

In 2023 is een initiële storting opgenomen in de begroting van € 7,75 mln. Daarnaast is de jaarlijkse storting in de reserve POP3 gekoppeld aan de nieuwe GLB reserve, waardoor de reserve POP3 niet meer met de bedrag wordt gevoed.

1/1

Bij

Af

31/12

B052 GLB

8.180

654

0

8.834

Bij

Reguliere jaarlijkse storting

430

Jaarlijkse bijdrage POP3/3+

224

654

Voorzieningen

Grondwaterbeheer (NR: V005)

De voorziening is bestemd voor het egaliseren van jaarlijkse verschillen tussen uitgaven wegens grondwaterbeheer (inclusief schadevergoedingen) en inkomsten uit de grondwaterheffing. De bestedingsdoelen van de grondwaterheffing vloeien voort uit de Waterwet (voorheen de Grondwaterwet), artikel 7.7. De doelen zijn: maatregelen om nadelige effecten van grondwateronttrekkingen te compenseren, onderzoeken ten behoeve van het grondwaterbeleid, het grondwaterregister en schade in verband met onttrekkingen. Ook het met deze taken belaste personeel kan betaald worden uit de grondwaterheffing. Besteding aan andere doelen is niet toegestaan. De voorziening wordt gevoed uit de opbrengsten van de grondwaterheffing, voor zover die niet in het jaar van ontvangst zijn besteed.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V005 Grondwaterbeheer

473

0  

0

473

Niet-jaarlijks onderhoud provinciehuis (NR: V011)

De voorziening is bedoeld om het provinciehuis inclusief de daarin aanwezige installaties in de huidige vorm voor een lange periode in stand te houden; dit gebeurt op basis van een opgesteld meerjarenonderhoudsplan, waarin voor een langere periode (max. 40 jaar) een doorkijk wordt gegeven in de benodigde financiële middelen.

Om de vier jaar wordt een meerjarenonderhoudsplan door PS vastgesteld. Het huidige plan dat op 28 maart 2017 door PS is vastgesteld betreft de periode 2018-2021. In het plan is inzichtelijk gemaakt op welke onderdelen voor het niet-jaarlijks onderhoud in die periode kosten zullen worden gemaakt.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V011 NJO provinciehuis

2.168

551

-770

1.950

Bij  

Reguliere storting

551

Af

Uitvoering onderhoud 2024 volgens onderhoudsplan

-770

Niet-jaarlijks onderhoud infrastructuur (NR: V025)

De voorziening is bedoeld om het provinciaal wegen- en vaarwegennet voor een lange periode in stand te houden; daarvoor is periodiek groot onderhoud nodig. Op basis van inspecties en rekening houdend met de aspecten bereikbaarheid, verkeersveiligheid en staat van onderhoud worden meerjaren onderhoudsprogramma’s opgesteld. Op basis hiervan wordt de jaarlijkse dotatie en onttrekking bepaald. De meerjaren onderhoudsprogramma’s worden éénmaal per vijf jaar aangeboden aan PS. De uitwerking vindt plaats in het jaarlijks op te stellen 'Meerjarenprogramma Beheer en Vervanging Infrastructuur' (MBVI).

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V025 NJO infrastructuur

486

11.335

-11.134

687

Bij

Reguliere storting

11.335

Af

Uitvoering onderhoud 2024 volgens onderhoudsprogramma’s

-11.134

Niet-jaarlijks onderhoud vestigingen (NR: V043)

De voorziening is bedoeld om de vestigingen, inclusief de daarin aanwezige installaties, in de huidige vorm voor een lange periode in stand te houden; dit gebeurt op basis van een opgesteld meerjarenonderhoudsplan, waarin voor een langere periode (max. 40 jaar) een doorkijk wordt gegeven in de benodigde financiële middelen.
Om de vier jaar wordt een meerjarenonderhoudsplan door PS vastgesteld. Het huidige plan dat op 28 maart 2017 door PS is vastgesteld betreft de periode 2018-2021. In het plan is inzichtelijk gemaakt op welke onderdelen voor het niet-jaarlijks onderhoud in die periode kosten zullen worden gemaakt.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V043 NJO Vestigingen

264

104

-90

278

Bij

Reguliere jaarlijkse storting

104

Af

Uitvoering onderhoud 2024 volgens onderhoudsplan

-90

Niet-jaarlijks onderhoud NLE (NR: V044)

De voorziening is bedoeld om het pand, inclusief de daarin aanwezige installaties, in de huidige vorm voor een lange periode in stand te houden; dit gebeurt op basis van een meerjarenonderhoudsplan, waarin voor een langere periode een doorkijk wordt gegeven in de benodigde financiële middelen.

Om de vier jaar wordt een meerjarenonderhoudsplan door PS vastgesteld.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V044 NJO NLE

140

104

-61

183

Bij

Reguliere storting

104

Af

Uitvoering onderhoud 2024 volgens onderhoudsplan

-61

Niet-jaarlijks onderhoud Flevokust Haven (NR: V051)

De voorziening is bedoeld ter dekking van de meerjarige onderhoudslasten van Flevokust Haven. Dit gebeurt op basis van een geactualiseerd onderhoudsplan. Het huidige plan betreft de periode 2022-2026.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V051 NJO Flevokust Haven

167

0

0

167

Pensioenen (oud) leden GS (NR: V015)

Uit de voorziening worden de pensioenaanspraken van voormalige gedeputeerden betaald. De hoogte van deze voorziening wordt vastgesteld door een externe partner. Hiervoor worden de volgende recente actuariële grondslagen gehanteerd:

 • Ervaringscijfers sterftekansen ABP, inclusief kostenopslag;
 • Rekenrente van DNB;
 • Overlevingskansen: prognosetafels ABP met CBS;
 • Pensioenrichtleeftijd (thans 67 jaar);
 • Contante waarde voor het nabestaandenpensioen.

Daarnaast worden de berekeningen aangepast op basis van informatie over neveninkomsten van de betreffende pensioengerechtigden.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V015 Pensioenen (oud) leden GS

6.211

305

-348

6.167

Bij

Reguliere storting o.b.v. actuariële berekeningen

305

Af

Pensioenbetalingen (oud) leden GS

-348

Oninbare vorderingen (NR: V035)

De voorziening is bedoeld ter dekking van het risico dat vorderingen oninbaar zijn op debiteuren. Het bedrag in de voorziening is volledig gebaseerd op specifieke vorderingen.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V035 Oninbare vorderingen

55

0

0

55

Oninbare leningen (NR: V037)

De voorziening is bedoeld ter dekking van het risico dat uitgezette leningen oninbaar zijn. Het bedrag in de voorziening is volledig gebaseerd op specifieke leningen.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V037 Oninbare leningen

845

0

0

845

Spaarverlof (NR: V047)

De voorziening is bedoeld ter dekking van verplichtingen die ontstaan als gevolg van spaarverlof. In de CAO 2017-2018 is besloten dat met ingang van 1 januari 2018 de vervaltermijn van het bovenwettelijk verlof en aangekocht (IKB) verlof komt te vervallen. Daarnaast worden de mogelijkheden voor het extra sparen/aankopen van verlof verruimd. Werknemers mogen dan verlof sparen tot maximaal 50 x hun arbeidsduur per week (bij een werkweek van 36 uur kan dus maximaal 1.800 uur verlof gespaard worden). Dit verlof kan bijvoorbeeld ingezet worden voor mantelzorg, een sabbatical, korter werken of eerder stoppen in aanloop naar pensionering.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V047 Spaarverlof

698

0

0

698

Duurzame waardevermindering Flevokust Haven (NR: V048)

Het doel van de voorziening is het afwaarderen van de boekwaarden van de investeringen in Flevokust Haven. In 2018 is Flevokust Haven in gebruik genomen. Zoals reeds werd voorzien ten tijde van het investeringsbesluit dient op moment van ingebruikname, conform de verslaggevingsvoorschriften, door middel van een taxatie getoetst te worden of er sprake is van een zogeheten lagere marktwaarde ('impairment-toets'). Omdat de getaxeerde directe opbrengstwaarde (gebaseerd op marktconforme bedrijfseconomische rendementseisen) zowel eind 2018 als eind 2020 lager was dan de boekwaarde van de investering, moest de boekwaarde worden afgewaardeerd.
De voorziening wordt in de balans gepresenteerd onder de materiële vaste activa, namelijk als onderdeel van de boekwaarde van Flevokust Haven.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V048 Duurzame waardevermindering Flevokust Haven

6.697

0

-196

6.501

Af

Vrijval door actualisatie marktwaarde

-196

Deze pagina is gebouwd op 10/05/2023 14:34:40 met de export van 10/05/2023 14:28:43