Programmaplan

Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering

Algemeen
In dit programma wordt ingegaan op de algemene dekkingsmiddelen (waaronder het provinciefonds en de motorrijtuigenbelasting) en de bedrijfsvoering van provincie Flevoland. Meer informatie over de bedrijfsvoering is terug te vinden in de daarvoor wettelijk voorgeschreven paragraaf 'Bedrijfsvoering'.

Procinviaal Belastinggebied
Bij haar aantreden heeft het – nu demissionaire -kabinet zich voorgenomen om te werken aan een stabielere financiering voor de medeoverheden. Daarbij wordt de mogelijkheid voor een groter eigen belastinggebied voor Provincies betrokken, worden alternatieven voor de provinciale motorrijtuigenbelasting in beschouwing genomen en wordt ingezet op “Betalen naar gebruik”. Hoewel de uitkomsten van deze plannen nog niet bekend zijn, is het nu ook onduidelijk - met de val van het kabinet – in hoeverre deze plannen na de Tweede Kamerverkiezingen van november 2023 worden doorgezet. Voor provincies is een autonoom en stabiel belastinggebied met minimaal eenzelfde belastingcapaciteit als het huidige van belang. Daarnaast achten wij het – samen met de overige provincies – van belang dat de totale lastendruk voor onze inwoners niet toeneemt.
Vlak voor de zomer van 2023 zijn we door LeasePlan Nederland N.V. op de hoogte gebracht van de verhuizing van hun hoofdkantoor naar Hoofddorp. De effecten van deze beweging zijn in deze begroting verwerkt. Vanwege de (per saldo) lagere inkomsten zullen we een structureel dekkingsplan opstellen en die betrekken bij de op te stellen Perspectiefnota 2025-2028 begin 2024. Voor nu hebben we – conform de in eerdere begrotingen opgenomen beleidslijn - het tekort in 2027 opgevangen met een onttrekking aan de 'Algemene Reserve'.

Herijking Provinciefonds
Alle provincies ontvangen van de Rijksoverheid – bovenop de eigen belastinginkomsten – een uitkering via het Provinciefonds ter financiering van hun provinciale taken. De totaalomvang van dit fonds wordt door het Rijk bepaald en op basis van een verdeelmodel over de twaalf provincies verdeeld. De huidige berekeningswijze stamt uit 2017 met als belangrijkste verdeelmaatstaf het aantal inwoners. Begin 2023 heeft bureau Cebeon - in opdracht van BZK – ter herijking een nieuw model opgeleverd. De effecten zijn voor individuele provincies groot en voor een deel van de provincies niet te dragen. Unanieme steun voor het nieuwe model ontbreekt. Het IPO heeft dat in juni 2023 bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) kenbaar gemaakt.

We volgen actief de ontwikkelingen met betrekking tot het provinciefonds en nieuw belastinggebied en zullen daarbij de belangen van Flevoland actief behartigen. In september 2023 heeft de Tweede Kamer, als gevolg van de val van het kabinet, bovenstaande onderwerpen controversieel verklaard.

Maatschappelijk effect

Maatschappelijk effect

We zorgen voor een gezonde positie van het provinciale huishoudboekje (exploitatie en reserves). Zo voorkomen we dat we toekomstige generaties met tekorten opzadelen, maar zorgen we er ook voor dat we onvoorspelbare ontwikkelingen het hoofd kunnen bieden.

Effect van ons beleid

Een gezonde financiële positie vertaalt zich in een structureel en reëel sluitende begroting inclusief meerjarenraming, kostendekkende tarieven, een beperkte verhoging (maximaal 1%) van de provinciale opcenten op de MRB en een weerstandsratio die tussen de 1,1 en 2,0 ligt.
We gaan terughoudend om met risicodragende investeringen. Per geval wegen we de risico’s af tegen het strategisch belang van de provincie.
We laten financiële ruimte voor initiatieven uit Provinciale Staten en houden een fonds aan ter bestrijding van calamiteiten.

Programmaonderdeel en doelen

x € 1.000
Lasten € 76.726
Baten € -217.451
Saldo € -140.725
Deze pagina is gebouwd op 10/05/2023 14:34:40 met de export van 10/05/2023 14:28:43