Bijlagen

D. Specificatie van incidentele baten en lasten

D. Specificatie van incidentele baten en lasten

D1. Meerjarig overzicht incidentele en structurele lasten en baten
 

incidenteel

structureel

Totaal 2024

incidenteel

structureel

Totaal 2025

1 Fijn wonen en ruimtelijke ontwikkeling

906

10.095

11.001

106

9.332

9.438

2 Landbouw, visserij, water en natuur in balans

9.821

18.231

28.052

11.339

16.954

28.293

3 Bloeiende economie

7.502

6.853

14.355

6.471

6.079

12.550

4 Vitale samenleving en aantrekkelijk Flevoland

2.300

10.569

12.869

150

10.455

10.605

5 Toekomstbestendige energie en klimaat

3.702

8.426

12.128

4.003

7.381

11.384

6 Goede bereikbaarheid en infrastructuur

4.056

74.848

78.904

3.014

75.553

78.567

7 Eigentijds bestuur

0

5.671

5.671

0

5.605

5.605

8 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering

-32

76.758

76.726

0

84.826

84.826

Totaal lasten

28.255

211.452

239.707

25.083

216.184

241.267

1 Fijn wonen en ruimtelijke ontwikkeling

-800

-32

-832

0

-22

-22

2 Landbouw, visserij, water en natuur in balans

-4.681

-2.353

-7.034

-3.783

-1.316

-5.098

3 Bloeiende economie

-596

-830

-1.425

-850

-830

-1.680

4 Vitale samenleving en aantrekkelijk Flevoland

-333

-38

-372

0

-38

-38

5 Toekomstbestendige energie en klimaat

-2.757

-42

-2.798

-3.133

-42

-3.175

6 Goede bereikbaarheid en infrastructuur

0

-2.810

-2.810

0

-2.810

-2.810

7 Eigentijds bestuur

0

-27

-27

0

-27

-27

8 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering

-1.538

-215.913

-217.451

-1.557

-221.952

-223.510

Totaal baten

-10.704

-222.046

-232.751

-9.323

-227.038

-236.361

Totaal saldo van lasten en baten

17.550

-10.594

6.956

15.760

-10.854

4.906

Stortingen in reserves

-32.291

-2.748

-35.039

-22.134

-2.144

-24.278

Onttrekkingen uit reserves

23.124

4.959

28.083

13.924

5.449

19.372

Saldo van stortingen en onttrekkingen reserves

-9.167

2.211

-6.956

-8.211

3.305

-4.906

Geraamd resultaat

8.383

-8.383

0

7.549

-7.549

0

incidenteel

structureel

Totaal 2026

incidenteel

structureel

Totaal 2027

1 Fijn wonen en ruimtelijke ontwikkeling

106

9.396

9.502

106

9.346

9.452

2 Landbouw, visserij, water en natuur in balans

79

14.603

14.682

79

14.318

14.397

3 Bloeiende economie

3.674

5.260

8.934

1.742

5.249

6.991

4 Vitale samenleving en aantrekkelijk Flevoland

150

10.455

10.605

150

10.455

10.605

5 Toekomstbestendige energie en klimaat

3.368

7.381

10.748

3.540

7.381

10.920

6 Goede bereikbaarheid en infrastructuur

4.871

74.998

79.869

4.871

76.240

81.111

7 Eigentijds bestuur

0

5.368

5.368

0

5.375

5.375

8 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering

0

86.180

86.180

0

92.874

92.874

Totaal lasten

12.248

213.640

225.888

10.488

221.237

231.725

1 Fijn wonen en ruimtelijke ontwikkeling

0

-22

-22

0

-22

-22

2 Landbouw, visserij, water en natuur in balans

0

-1.316

-1.316

0

-1.316

-1.316

3 Bloeiende economie

-298

-830

-1.127

0

-830

-830

4 Vitale samenleving en aantrekkelijk Flevoland

0

-38

-38

0

-38

-38

5 Toekomstbestendige energie en klimaat

-2.498

-42

-2.540

-2.670

-42

-2.712

6 Goede bereikbaarheid en infrastructuur

0

-2.810

-2.810

0

-2.810

-2.810

7 Eigentijds bestuur

0

-27

-27

0

-27

-27

8 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering

-1.573

-218.339

-219.912

-1.586

-221.180

-222.766

Totaal baten

-4.368

-223.424

-227.793

-4.256

-226.265

-230.522

Totaal saldo van lasten en baten

7.880

-9.785

-1.904

6.232

-5.028

1.204

Stortingen in reserves

-10.992

-2.460

-13.451

-13.270

-2.460

-15.730

Onttrekkingen uit reserves

11.720

3.636

15.356

11.720

2.807

14.526

Saldo van stortingen en onttrekkingen reserves

728

1.176

1.904

-1.550

347

-1.204

Geraamd resultaat

8.608

-8.608

0

4.682

-4.682

0

D2. Meerjarig detailoverzicht incidentele baten en lasten

In onderstaande tabel is een detailspecificatie van de incidentele baten en lasten opgenomen. Voor een toelichting op de desbetreffende posten wordt verwezen naar het desbetreffende programmaonderdeel en/of de productenraming.

Programmaonderdeel

Omschrijving

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

1.1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap

14 Subsidies programma Flevoland bouwt

             -800

                    -

                    -

                    -

Totaal 1.1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap

              -800

                    -

                    -

                    -

2.2 Natuur

21 Flevoland Natuurinclusief

           -1.556

           -1.073

                    -

                    -

21 Transitie Landelijk Gebied

           -3.125

           -2.710

                    -

                    -

Totaal 2.2 Natuur

           -4.681

           -3.783

                    -

                    -

3.2 Gebiedsopgaven

21 Luchthaven Lelystad

              -125

              -125

                    -

                    -

21 Luchthavenfonds

-395

-650

-298

-

21 Luchthavenfonds

                -75

               -75

                    -

                    -

Totaal 3.2 Gebiedsopgaven

              -596

              -850

           -298

                     -

4.2 Cultuur en erfgoed

21 Regionale Culturele Infrastructuur

              -333

                    -

                    -

                    -

Totaal 4.2 Cultuur en erfgoed

               -333

                     -

                     -

                     -

5.1 Regionale energiestrategie

11 Duurzaamheid en energie

           -2.470

           -3.133

           -2.498

           -2.670

11 Verduurzamen maatschap. Vastgoed

              -287

                    -

                    -

                    -

Totaal 5.1 Regionale energiestrategie

            -2.757

            -3.133

           -2.498

            -2.670

8.2 Bedrijfsvoering

21 Capaciteitskosten

           -1.538

           -1.557

            -1.573

           -1.586

Totaal 8.2 Bedrijfsvoering

           -1.538

           -1.557

            -1.573

           -1.586

9.1 Reserves

11 Procesgelden gebiedsontwikkeling

           -1.100

           -1.100

           -1.100

           -1.100

11 Doorgeschoven activiteiten

              -925

                    -

                    -

                    -

11 Brede Bestemmingsreserve

           -8.071

           -5.529

              -285

                    -

11 Zuiderzeelijngelden

           -3.605

           -3.350

           -1.453

                    -

11 Almere 2.0

           -6.750

           -6.700

           -6.700

           -6.700

11 Cofinanciering EU-projecten 14-20

             -900

             -900

             -900

             -900

11 POP

           -2.670

           -2.469

                    -

                    -

11 Nieuwe Natuur

          -2.500

                    -

                    -

                    -

11 Algemene reserve

              -210

              -210

              -210

          -4.408

11 Bodem

              -465

                    -

                    -

                    -

11 Milieu, duurzaamheid en energie

                  -6

                    -

                    -

                    -

11 Regiodeal Noordelijk Flevoland

           -1.508

              -691

              -344

              -162

11 412 Fonds Culturele ontwikkeling

            -1.372

                    -

                    -

                    -

11 Krachtige samenleving

              -445

                    -

                    -

                    -

11 Flevoland Natuurinclusief

            -1.765

           -1.185

                    -

                    -

Totaal 9.1 Reserves

          -32.291

          -22.134

         -10.992

          -13.270

Totale baten

         -42.995

         -31.457

         -15.360

          -17.526

Programmaonderdeel

Omschrijving

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

1.1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap

14 Flevoland bouwt aan Nederland

                106

                106

                106

                106

14 Subsidies programma Flevoland bouwt

               800

                    -

                    -

                    -

Totaal 1.1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap

               906

               106

               106

               106

2.1 Landbouw, visserij en landelijk gebied

11 Landbouw Meerdere Smaken

            1.000

            1.000

                    -

                    -

Totaal 2.1 Landbouw, visserij en landelijk gebied

            1.000

            1.000

                    -

                    -

2.2 Natuur

21 Gebiedsgerichte aanpak stikstof

               530

               650

                    -

                    -

22 Oostvaardersoevers

                  79

             4.079

                  79

                  79

21 Flevoland Natuurinclusief

             3.821

             2.758

                    -

                    -

21 Transitie Landelijk Gebied

             3.125

             2.710

                    -

                    -

24 Top-up Waterprogramma

                273

                142

                    -

                    -

23 Procesgelden Nieuwe Natuur

               100

                    -

                    -

                    -

 23 Bijdrage projecten Nieuwe Natuur

               400

                    -

                   -

                    - 

Totaal 2.2 Natuur

            8.328

          10.339

                 79

                 79

2.3 Water

33 Bodem

                492

                    -

                    -

                    -

Totaal 2.3 Water

               492

                    -

                    -

                    -

3.1 Economische ontwikkeling

12 Interreg V

                140

                140

                140

                140

11 Verdienvermogen mkb

                130

                130

                130

                130

11 Algemene programmamiddelen Economie

                  53

                  53

                  53

                  53

11 Menselijk en sociaal kapitaal

                432

                432

                432

                432

11 Toekomstbestendig bedrijfsleven

                 89

                    -

                    -

                    -

Totaal 3.1 Economische ontwikkeling

               844

                755

                755

                755

3.2 Gebiedsopgaven

21 Luchthaven Lelystad

                275

                275

                150

                150

23 Noordelijk Flevoland

            4.000

            4.000

             1.750

                    -

23 Procesgeld MITC

                125

                125

                125

                125

23 Procesgeld Regiodeal NF

                  75

                  75

                  75

                  75

23 Programma Regio Deal NF

            1.508

                691

                344

                162

23 Servicehaven Noordelijk Flevoland

               100

               100

               100

               100

22 Procesgeld Flevokust Haven

                 50

                 50

                 50

                 50

21 Luchthavenfonds

               200

                  75

                    -

                    -

24 Procesgeld overige gebiedsprogrammas

                325

                325

                325

                325

Totaal 3.2 Gebiedsopgaven

            6.658

            5.716

            2.919

               987

4.2 Cultuur en erfgoed

22 Batavialand

                150

                150

                150

                150

21 Fonds Culturele Ontwikkeling

             1.372

                    -

                    -

                    -

21 Regionale Culturele Infrastructuur

                333

                    -

                    -

                    -

Totaal 4.2 Cultuur en erfgoed

            1.855

               150

               150

               150

4.3 Krachtige samenleving

31 Programma Krachtige samenleving

                445

                    -

                    -

                    -

Totaal 4.3 Krachtige samenleving

               445

                    -

                    -

                    -

5.1 Regionale energiestrategie

11 Duurzaamheid en energie

             2.470

             3.133

            2.498

             2.670

11 Opgave duurzame energie

                730

                730

                730

                730

11 Verduurzamen maatschap. Vastgoed

                201

                    -

                    -

                    -

11 Regionale Energie Strategieën

                140

                140

                140

                140

Totaal 5.1 Regionale energiestrategie

            3.541

            4.003

            3.368

            3.540

5.2 Milieu

21 Klassieke milieutaken

                  12

                    -

                    -

                    -

21 Bodem

                150

                    -

                    -

                    -

Totaal 5.2 Milieu

               162

                    -

                    -

                    -

6.2 Ontwikkeling en innovatie mobiliteit

21 Smart Mobility

             2.748

             2.749

            4.448

            4.448

21 Verkeersveiligheid

                265

                265

                424

                424

Totaal 6.2 Ontwikkeling en innovatie mobiliteit

            3.013

            3.014

            4.871

            4.871

6.3 Infrastructuur

31 Bijdragen aan gemeenten

             1.043

                    -

                    -

                    -

Totaal 6.3 Infrastructuur

            1.043

                    -

                    -

                    -

8.2 Bedrijfsvoering

21 Capaciteitskosten

                (32)

                    -

                    -

                    -

Totaal 8.2 Bedrijfsvoering

                (32)

                    -

                    -

                    -

9.1 Reserves

11 Procesgelden gebiedsontwikkeling

            1.000

            1.000

            1.000

            1.000

11 Brede Bestemmingsreserve

             3.453

             1.753

             1.753

             1.753

11 Almere 2.0

            6.700

            6.700

            6.700

            6.700

11 Cofinanciering EU-projecten 14-20

               900

               900

               900

               900

11 POP

               500

                    -

                    -

                    -

11 Monumentenzorg

                324

                324

                324

                324

11 Algemene reserve

             7.560

            2.560

                356

                356

11 412 Fonds Culturele ontwikkeling

                  33

                  33

                  33

                  33

11 Flevoland Natuurinclusief

            2.000

                    -

                    -

                    -

11 GLB

                654

                654

                654

                654

Totaal 9.1 Reserves

          23.124

          13.924

          11.720

          11.720

Totale lasten

          51.379

          39.007

          23.968

          22.208

Totaal

            8.383

            7.549

           8.608

            4.682

       x € 1.000

* Mutaties in de reserve zijn over het algemeen als incidenteel te bestempelen, tenzij het een egalisatiereserve betreft.

Deze pagina is gebouwd op 10/05/2023 14:34:40 met de export van 10/05/2023 14:28:43