Paragrafen

Openbaarheidsparagraaf Woo

Algemeen
Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is deze Openbaarheidsparagraaf Woo voor het eerst opgenomen in deze programmabegroting. De omschrijving van wat in deze paragraaf naar voren wordt gebracht is globaal aangeduid: "een bestuursorgaan besteedt in de jaarlijkse begroting dan wel de jaarlijkse begroting van het openbaar lichaam of de rechtspersoon waarvan het bestuursorgaan deel uit maakt, aandacht aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering van deze wet en doet in de jaarlijkse verantwoording verslag van de uitvoering ervan, mede in relatie tot de beleidsvoornemens". In de paragraaf Bedrijfsvoering is over de organisatieaspecten van de Woo ingegaan.

De 'Wet open overheid' (Woo) is per 1 mei 2022 in werking getreden en vervangt de 'Wet openbaarheid van bestuur' (Wob). GS hebben op basis van een impactanalyse in 2021 vorig jaar vastgesteld in vier jaar toe te willen groeien naar de variant ´Maximaal transparant en maximaal toegankelijk´. Daartoe is een vierjarig gefaseerd programma met vier programmasporen opgezet dat is ondergebracht bij de pijler ‘Digitaal fundament’ van de ‘Digitale Transitie’. PS hebben middelen ter beschikking gesteld voor invoering van de wet.

De eerste fase van het programma heeft zich gericht op ‘Basaal transparant en basaal toegankelijk’. Daarin zijn flinke vorderingen gemaakt. Zo zijn 12 van de 17 informatie categorieën via onze website en het landelijke platform (de Woo-index) toegankelijk gemaakt in het kader van de actieve openbaarmaking en is het proces inzake de beantwoording van Woo-verzoeken (de zogenaamde ‘passieve openbaarmaking’) geoptimaliseerd, onder andere door de implementatie van anonimiseringssoftware. Tevens is een zestal webpagina’s gecreëerd dan wel aangepast waaronder relevante delen van de producten en dienstencatalogus en een landingspagina ‘Openbare documenten’. De wettelijk verplichte Woo-contactpersoon is aangesteld.

De vier aangegeven programmasporen zijn:

  • Ambtelijk vakmanschap: bewustwording, opleiding;
  • Organisatie en beleid; kaders richtlijnen en governance inregelen;
  • Processen en (management)informatie optimaliseren: aan de voorkant goed inregelen (‘by design’), aanpassen op openbaarmaking en daarop sturen;
  • Systemen/tooling, zoals search engine, anonimiseringstool, sjabloongenerator, maar ook verplicht aansluiten op het landelijke publicatieplatform PLOOI; deze laatste is inmiddels vervangen.

Via vier plateaus en 22 (deel)projecten wordt de implementatie van de Woo gerealiseerd en wordt daarover gerapporteerd. Vanuit het perspectief van de wet gezien zijn drie thema's dominant. Dat zijn
1.   De actieve openbaarmaking (uit eigen beweging);
2.   De passieve openbaarmaking (op verzoek);
3.   Informatiehuishouding op orde als absolute randvoorwaarde om aan de wet te voldoen.

Deze dominante thema's zijn uitgewerkt langs de vier genoemde sporen. Voor 2024 en verder zijn belangrijke doelen de koppeling van de anonimiseringssoftware met ons Document management Systeem Edocs, de aanschaf van een zoekmachine (een zgn. ’search engine’), de implementatie van Ambtelijk Vakmanschap en het versterken van de formatie (communicatie, bestuursondersteuning, juristen, informatiebeheer en datagovernance). De aanschaf van technische hulpmiddelen alleen is niet voldoende. Uiteindelijk bepaalt de factor ‘Mens’ het succes van het programma. Een belangrijk bestuurlijk speerpunt is ook dat in 2024 de informatiebehoefte van de Flevolandse samenleving zelf opgehaald dient te worden om zo effectief, transparant en goed toegankelijk te worden. Daartoe zullen bestaande maatschappelijke netwerken die in het kader van het programma 'Bestuurlijke vernieuwing' al geactiveerd zijn gebruikt worden.

Deze pagina is gebouwd op 10/05/2023 14:34:40 met de export van 10/05/2023 14:28:43