Begroting

Overzicht baten en lasten

Het overzicht van baten en lasten geeft een totaalinzicht in de financiële consequenties van het voorgenomen beleid. Het saldo van de baten en lasten van de programma's vormt het geraamde saldo exclusief reservemutaties. Vervolgens vinden er toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves plaats, waarna het geraamde resultaat 2024 (en latere jaren) zichtbaar wordt. De meerjarenbegroting 2024-2027 is structureel en reëel in evenwicht (zie paragraaf 1.3).

Deze pagina is gebouwd op 10/05/2023 14:34:40 met de export van 10/05/2023 14:28:43