Programmaplan

Bloeiende economie

Door de woningbouwopgave wordt een sterke groei van het aantal inwoners voorzien. Het bevorderen van de werkgelegenheid in Flevoland is essentieel voor een betere woon-werk balans voor Flevolanders nu en in de toekomst. Dat mensen in de omgeving passend werk kunnen vinden waarmee ze een stabiel inkomen kunnen verdienen is namelijk een belangrijke voorwaarde voor een goed bestaan en draagt bij aan de brede welvaart. 

In dit hoofdstuk staan de belangrijkste activiteiten beschreven die bijdragen aan de economische versterking van Flevoland. Onder andere het stimuleren van de werkgelegenheid door innovatie, internationalisering en groei van het mkb, de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, het toekomstbestendig maken van het bedrijfsleven, de ruimtelijk-economische ontwikkeling en economische gebiedsontwikkeling.

Economische ontwikkeling: Investeren in de kapitalen van de Toekomst  
De Economische Visie 2030 ‘Investeren in de kapitalen van de toekomst’ geeft aan dat, om als regio een evenwichtige groei door te maken, een investering in de regionale economie van belang is om het aantal banen te laten groeien voor een betere woon-werkbalans, het onderwijs beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt, bedrijven te helpen toekomstbestendig te worden, de beschikbare ruimte voor economische ontwikkelingen regionaal goed af te stemmen en samen met de Flevolandse gemeenten het economisch profiel van Flevoland verder uit te werken.

Vanuit het 'Economisch programma 2023-2028' wordt gewerkt in vier programmalijnen. De eerste twee zijn in 2023 vastgesteld. De derde en vierde programmalijn zullen in het eerste kwartaal van 2024 aan PS worden voorgelegd voor besluitvorming.

Verdienvermogen mkb richt zich op het versterken van het Flevolandse mkb (midden- en kleinbedrijf). Het mkb is de motor van de Flevolandse economie. Groei van bedrijven en vestiging van nieuwe bedrijven zorgt voor een toename van het aantal banen. We versterken en vergroten de toegang tot kapitaal voor het mkb en stimuleren ondernemerschap dat bijdraagt aan maatschappelijke waarde creatie. We stimuleren innovatie, cluster- en ketensamenwerking en helpen ondernemers met internationaliseringsvraagstukken.

Menselijk en sociaal kapitaal richt zich op de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in brede zin. Knelpunten op het gebied van human capital maken het voor bedrijven moeilijk om te innoveren en te groeien en zijn belemmerend voor de economische ontwikkeling van de regio. We werken samen met partners binnen en buiten de regio aan het verbeteren van bovenlokale samenwerking, de aanpak van onbenut arbeidspotentieel en het tegengaan van vroegtijdige schoolverlating. Met de PPS Human Capital-regeling stimuleren we dat het onderwijs specifieker aansluit op de behoeften van ondernemers en de transities.

Toekomstbestendig bedrijfsleven richt zich op digitalisering en verduurzaming van het bedrijfsleven. Als bedrijven daar niets mee doen is hun businessmodel niet houdbaar (duurzaam) naar de toekomst toe. Dat zien wij als een bedreiging voor hun voortbestaan. Samen met partners binnen en buiten de regio stimuleren en ondersteunen we bedrijven om stappen te zetten op het gebied van verduurzaming en digitalisering. Bij vaststelling van programmalijn ‘Toekomstbestendig bedrijfsleven’ van het ‘Economisch Programma 2023-2028’ komt er meer duidelijkheid over de omvang van activiteiten voor 2024 en verder. 

Ruimtelijk-economische ontwikkeling richt zich op zorgvuldig en toekomstbestendig ruimtegebruik voor werklocaties. Ook de ruimte in Flevoland wordt schaars, niet alles kan overal. We werken samen met de gemeenten en omliggende regio’s om keuzes te maken over welke ontwikkelingen wenselijk zijn en welke ontwikkeling waar kan. Bij vaststelling van programmalijn ‘Ruimtelijk-economische ontwikkeling’ van het ‘Economisch Programma 2023-2028’ komt er meer duidelijkheid over de omvang van activiteiten voor 2024 en verder. 

Circulaire economie
In het economisch programma wordt invulling gegeven aan de circulaire economie in programmalijn 3 voor het Flevolandse bedrijfsleven. Economie treedt op als coördinerend beleidsdomein voor de opgave 'Circulaire economie'. De focus van het Coalitieakkoord 2023-2027 ligt daarbij op 1) circulaire woningbouw; met inzet van natuurlijk materialen zoals hout, hennep, stro, vlas en zeewier als impuls voor zowel de woningbouw als de agrarische sector. 2) circulaire landbouw, waarin hergebruik centraal staat zoals bijvoorbeeld plantaardig afval recyclen tot meststoffen. 3) circulaire infra; de provincie geeft het goede voorbeeld binnen haar eigen bezittingen. 

Economische gebiedsontwikkeling  
De ontwikkeling van Amsterdam Lelystad Airport, Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF), het Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum (MITC) Marknesse en Flevokust Haven zijn economische gebiedsontwikkelingen waaraan we werken. Met lef en in samenwerking met onze partners maken we onze ruimtelijk-economische ambities waar. Dit doen we met aandacht voor: ‘Fysieke ontwikkeling’, ‘Innovatie’ en ‘Talent’. 

Amsterdam Lelystad Airport (ALA), Ontwikkelingsmaatschappij Airport Lelystad Almere (OMALA), het bedrijventerrein Lelystad Airport Businesspark (LAB) en de overslaghaven Flevokust Haven zijn van bovenregionaal belang en versterken de economische structuur van de regio. Door deze ontwikkelingen ontvouwt zich een krachtig logistiek knooppunt in de regio. Ook is dit van belang voor de economie van Nederland en de Metropoolregio Amsterdam (MRA), omdat deze regio een belangrijke schakel vormt tussen West- en Oost-Nederland en het achterland (onder andere Duitsland).

Met het Rijk en regiopartijen hebben we in de ‘Regio Deal Noordelijk Flevoland’ langs de lijnen ‘Fysieke ontwikkeling’, ‘Innovatie’ en ‘Talent’ afspraken gemaakt over de versterking van het Maritieme Cluster op Urk én de ontwikkeling van een MITC in Marknesse.
Om bedrijven in de maritieme sector in Noordelijk Flevoland vast te houden en uitbreidingsmogelijkheden te bieden gaan we de nieuwe MSNF realiseren.
In de Noordoostpolder wordt het Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum (MITC) ontwikkeld door aan het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) en de Duits-Nederlandse Windtunnels (DNW) de Rijksdienst Wegverkeer (RDW) toe te voegen. Ook de Politie komt naar Marknesse met een nieuw te realiseren rijvaardigheidscentrum. Er ontstaat op en rond het MITC een krachtig, breed cluster van bedrijven en kennisinstellingen die zich met innovaties op het vlak van slimme, duurzame en veilige mobiliteit bezighouden. Het MITC faciliteert de samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs-, kennis- en onderzoeksinstellingen, als toevoeging aan bestaande automotive en smart mobility-clusters.

Maatschappelijk effect

Maatschappelijk effect

Het economisch, menselijk, sociaal en natuurlijk kapitaal van Flevoland is versterkt; voor een brede welvaart nu en later .

Effect van ons beleid

Het ondernemersklimaat en de verdiencapaciteit van Flevoland zijn versterkt en de kansen van circulariteit en duurzaamheid worden benut. Het ondernemers- en vestigingsklimaat en daarmee samenhangend arbeids- en opleidingsaanbod zijn versterkt.
Ondernemers hebben betere toegang tot stimuleringsregelingen voor innovatie, verduurzaming, circulariteit, digitalisering, internationaal ondernemen en tot financiering. Binnen de arbeidsmarktregio Flevoland werken onderwijs, arbeidsmarkt en bedrijfsleven gezamenlijk aan (grote) arbeidsmarktvraagstukken en duurzame inzetbaarheid van (toekomstige) werknemers en werkzoekenden. Samen met een duurzame en toekomstbestendige ruimtelijk-economische ontwikkeling zorgt dit voor een regio met een sterke economische structuur, waarin het blijvend goed werken, wonen, leren en recreëren is.

Programmaonderdelen en doelen

x € 1.000
Lasten € 13.032
Baten € -953
Saldo € 12.079
Deze pagina is gebouwd op 10/05/2023 14:34:40 met de export van 10/05/2023 14:28:43