Bloeiende economie

Indicatoren

Indicator

Omschrijving

2020

2021

2022

Streef- cijfer
2023

Streef- cijfer
2024

2025
-
2027

Economisch Programma*

Toegekende aanvragen Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland**

125

94

78

120

120

n.b.

Bron: Provincie Flevoland op basis van monitoring Horizon

Balans wonen-werken: Aantal banen per 1.000 inwoners (beroepsbevolking)
Bron: Vestigingenregister Flevoland en CBS

815,9

816,8

817,5

> 817,5

> 817,5

> 817,5

Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt: aantal openstaande vacatures (x 1.000)
Bron: CBS

3,9

7,7

8,8

< 8,8

< 8,8

< 8,8

Harde planvoorraad bedrijventerreinen: in 2030 < 6 jaar
Bron: IBIS. Toelichting: tijd die nodig is om harde planvoorraad uit te geven (harde voorraad /gemiddelde uitgifte per jaar)

14 jaar

13 jaar

10 jaar

10 jaar

9 jaar

8 jaar

Leegstand kantoren in provincie Flevoland (als percentage van de oppervlakte in m2)
Bron: CBS

6%

7%

7%

< 7%

< 7%

< 7%

Amsterdam Lelystad Airport/
OMALA

Rendement uit de gebiedsontwikkeling rondom Lelystad Airport en LAB voor de regionale economie met bewaking van goede inpassing in de leefomgeving

  • Uitgifte Lelystad Airport Businesspark - fase 1

35%

35%

50%

60%

75%

100%

Toelichting: In totaal 100 hectare uit te geven terrein.

  • Uitgifte Lelystad Airport Businesspark - fase 2

-

-

-

-

-

30%

Toelichting: mits er positief wordt besloten

  • Stimuleren (met gebiedspartners) van innovaties, duurzaamheid en talentontwikkeling en subsidies ten behoeve van de leefbaarheid van de omgeving

20%

30%

30%

45%

60%

70%

Toelichting: duurzame waterketen, energie-neutraliteit, biodiversiteit, toekomstbestendige luchthavenomgeving en subsidies inpassing omgeving

Flevokust
Haven

Operationele multimodale overslaghaven Flevokust Haven
* Toelichting: In 2023 is bekend geworden dat de contractonderhandelingen voor het verpachten van een deel van de haven zijn mislukt. Dat betekent dat de provincie moet gaan tenderen voor de helft van de beschikbare capaciteit van de haven, daarom is het realisatiepercentage naar 50% teruggebracht.

0%

50%

100%

50%*

100%

V

Noordelijk Flevoland

De Maritieme Servicehaven is gereed voor ondernemers om hun bedrijfspanden te realiseren:

- aanbesteding afgerond

-

0%

25%

25%

100%

V

- fysiek gerealiseerd

-

0%

0%

-

10%

70%

Uitvoering Regio Deal

-

35%

35%

50%

60%

80%

Realisatie Maritieme Campus

-

25%

25%

100%

115%

123%

Scholingsfonds Maritiem Noordelijk Flevoland

n.v.t.

95%

125%

123%

123%

123%

• Pilot Herstructurering IJsselmeervisserij

n.v.t.

50%

75%

50%

75%

100%

Het MITC in Marknesse is operationeel. De aanwezigheid van clusters van bedrijven en kennisinstellingen die zich met slimme, duurzame en veilige mobiliteit bezighouden, maakt het MITC tot een vooraanstaand centrum voor de certificering van nieuwe technologieën en vormen van mobiliteit voor Nederland en de EU

- Fysieke ontwikkeling: Het MITC in Marknesse is fysiek gerealiseerd en de nieuwe testbaan van RDW, en het rijvaardigheidscentrum van de politie zijn operationeel

10%

10%

10%

35%

80%

100%

- Innovatiepotentieel benut: Een breed cluster van bedrijven en kennisinstellingen die bezighouden met innovaties op het vlak van slimme, duurzame en veilige mobiliteit heeft zich verbonden aan het MITC

-

-

-

10%

20%

40%

- Talentontwikkeling:
het terrein van het MITC heeft zich als een campus ontwikkeld op grond van slimme, duurzame en veilige mobiliteit

-

-

-

10%

40%

60%

* Het 'Economisch Programma' is inmiddels geactualiseerd, op basis van de waarden en kaders die door PS zijn meegegeven. De programmalijnen ‘Verdienvermogen mkb’ en ‘Menselijk en sociaal kapitaal’ zijn reeds vastgesteld, en daarvoor zijn de indicatoren ‘banen per hoofd van de beroepsbevolking’ en ‘aantal openstaande vacatures opgenomen. De programmalijn ‘Toekomstbestendig bedrijfsleven’ wordt momenteel uitgewerkt. Wanneer nieuwe doelen - en daaruit voortvloeiend nieuwe indicatoren voor het meten van deze doelen - zijn vastgesteld, kunnen hiervoor nieuwe indicatoren in de programmabegroting worden opgenomen. Dit geldt ook voor de programmalijn 'Ruimtelijke economie': vooralsnog worden de bestaande indicatoren gehandhaafd, maar worden mogelijk gewijzigd na vaststelling van de nieuwe programmalijn 'Ruimtelijke economie', indien wijzigingen in doelen daartoe aanleiding geven.
** Vooralsnog blijven we hier de indicator over de Voucherregeling hanteren, maar we verkennen met Horizon of het mogelijk is in toekomstige P&C-stukken een indicator op te nemen over het aantal Flevolandse bedrijven dat ondersteund wordt met het totale instrumentarium van Horizon.

Beleidsindicatoren BBV

Indicator

Omschrijving

2020

2021

2022

Streef-cijfer 2023

Streef-cijfer 2024

2025
-
2027

Bruto Regionaal Product

Percentage toename van het Bruto Binnenlands Product Flevoland/Bruto Regionaal Product (BRP) ten opzichte van het voorgaande jaar

-2,3%

4,7%

4,6%

> 0,7%

> 1,4%

> 1,1%

Werkgelegen-heid

Percentage banen ten opzichte van de totale beroepsbevolking

74,7%

75%

76,2%

≥ 76,2%

≥ 76,2%

≥76,2%

Streefcijfers voor de ontwikkeling van het BRP zijn gebaseerd op de landelijke ramingen van het Centraal Plan Bureau (CPB, concept-Macro Economische Verkenning 2024), waarbij het streven is dat Flevoland bovengemiddeld scoort. De raming voor 2023 en 2024 is momenteel met veel onzekerheden omgeven.

Deze pagina is gebouwd op 10/05/2023 14:34:40 met de export van 10/05/2023 14:28:43