Hoofdlijnen

Hoofdlijnen

Je zou kunnen zeggen dat er met het nieuwe college, waarin naast de VVD en de CU drie nieuwe coalitiepartijen, BBB, PVV en SGP, deelnemen, een nieuwe wind waait in het provinciehuis van Flevoland. Het signaal dat de kiezer gaf bij de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2023: het moet anders, is opgepakt. Voor het eerst in de geschiedenis van Flevoland is er een coalitie gevormd tussen nieuwe en ervaren partijen.

Overigens betekent de nieuwe wind niet dat we als provincie een volledig andere koers gaan varen. We bouwen voort op het sterke fundament van onze voorgangers en voegen daar onze eigen accenten aan toe. Die accenten gaan vooral over hóe we als overheid willen opereren. Slagvaardiger, effectiever, transparanter en vooral: van en voor de Flevolanders. Dat zien we terug in de vier pijlers onder onze samenwerking: participatie, innovatie, resultaatgerichtheid en ruimte. Hierbij, en met name bij het versterken van participatie, hebben Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten elk een eigen rol en een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Over de invulling hiervan gaan we graag de dialoog aan met Provinciale Staten. Waar mogelijk hebben we de inhoudelijke speerpunten uit het Coalitieakkoord 2023-2027 al verwerkt in deze Programmabegroting 2024.

De uitdagingen waar we als samenleving voor staan, zijn niet gering. Denk aan het tekort aan woonruimte, de energievoorziening, het klimaat of de druk op het milieu. De keuzes die we nu maken bepalen hoe Flevoland er straks uitziet. Dat gaat iedereen merken. Daarom is het zaak om de antwoorden en oplossingen gezamenlijk te vinden. Dat doen we niet alleen met het Rijk, de zes gemeenten en het waterschap, maar juist ook met onze maatschappelijke organisaties en instellingen en uiteraard met onze inwoners en ondernemers. Samen mét de Flevolanders gaan we aan de slag vóór de Flevolanders.

Dit betekent veel voor onze manier van werken. We nemen de vraagstukken – de opgaven – tot uitgangspunt bij wat we doen. Dat noemen we opgavegericht werken. Passend bij de identiteit van Flevoland denken we nadrukkelijk in mogelijkheden en zijn we bereid nieuwe wegen te verkennen.

Als jongste provincie van Nederland hebben we de afgelopen decennia als geen ander laten zien dat we hier in korte tijd veel gedaan krijgen. Onder het vorige college is een hechte samenwerking tot stand gebracht tussen de Flevolandse overheden en het Rijk, die inmiddels is geformaliseerd in de 'Strategische Agenda Flevoland' (SAF). Hiermee gaan de regio en het Rijk een langjarige samenwerking aan op basis van een ‘rollende’ uitvoeringsagenda. Het is belangrijk te onderstrepen dat de Flevolandse overheden hierin als partner van het Rijk deelnemen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en verwachten van het Rijk hetzelfde, ook financieel. Alleen dan kunnen we resultaten behalen.

Vlak nadat het nieuwe college van onze provincie was geïnstalleerd, viel deze zomer het kabinet Rutte IV. Dat betekent dat Nederland op 22 november weer naar de stembus mag voor de Tweede Kamer. De politieke onzekerheid die dit met zich meebrengt kan een voortvarende aanpak frustreren van de uitdagingen waar Rijk en regio samen voor staan. Op het moment van schrijven is veel nog onduidelijk. Wij kunnen alleen maar hopen dat de inzet van het Rijk op urgente kwesties als de wooncrisis, de energievoorziening of de toekomst van het landelijk gebied (inclusief de stikstofaanpak) niet voor lange tijd stil komt te liggen. De uitdagingen en de maatschappelijke impact zijn te groot om te wachten tot er in Den Haag een nieuw kabinet is aangetreden. Wij zullen in elk geval met onze regionale partners onze verantwoordelijkheid nemen. We hebben geen tijd te verliezen.

Deze pagina is gebouwd op 10/05/2023 14:34:40 met de export van 10/05/2023 14:28:43