Bijlagen

E. Afkortingenlijst

E. Afkortingenlijst

AAA:      Amsterdam Airport Area
ABW:      Actieplan Bodem en Water
AER:      Assembly of European Regions
AGC:      Airport Garden City
APPA:      Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers
AVG:      Algemene Verordening Gegevensbescherming
BAC:      Bestuurlijke adviescommissie
BBP:      Bruto Binnenlands Product
BBV:      Besluit Begroting en Verantwoording gemeente en Provincies
BV:      Besloten Vennootschap
BNG:      Bank Nederlandse Gemeenten
BRP:      Bruto Regionaal Product
BZK:      Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CA:      Coalitieakkoord
CBS:      Centraal Bureau voor de Statistiek
CMO:      Centrum voor Maatschappelijk Ontwikkeling Flevoland
CPB:      Centraal Planbureau
CPMR:      Conference of Peripherical Maritieme Regions
DGO:      Duurzaam gebruik van de Flevolandse ondergrond
DPIA:      Data Protection Impact Assessment
DOVA:      Decentrale OV-autoriteiten
DSO:      Digitaal Stelsel Omgevingswet
DROW:      Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling en Waterbeheer
EEF:      Energie Expertisecentrum Flevoland
EFRO:      Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
EHS:      Ecologische Hoofdstructuur
EU:      Europese Unie
EZK:      Economische Zaken en Klimaat
FBE:      Faunabeheereenheid Flevoland
FEA:      Flevolandse Energie Agenda
FVA:      Fonds Verstedelijking Almere
GLB:      Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
GR:      Gemeenschappelijke Regeling
GS:      Gedeputeerde Staten
Ha:      Hectare
HNP:      Huis Nederlandse Provincies
HOV:      Hoogwaardig Openbaar Vervoer
HOF:      Wet Hof
IBT:      Interbestuurlijk toezicht
ICT:      Informatie- en Communicatie Technologie
IDA:      Interprovinciale Digitale Agenda
IDS:      Introductie Duurzaam Stortbeheer
IenW:      Infrastructuur en Waterstaat
IFA:      Investeringsimpuls Flevoland Almere
IKB:      Individueel Keuze Budget
IMCF:      Integraal Mobiliteitscentrum Flevoland
IPO:      Interprovinciaal Overleg van en voor Provincies
IT:      Information Technology
IUS:      Invasieve Uitheemse Soorten
KO`s:      Koninklijke onderscheidingen
KRW:      Kaderrichtlijn Water
KPvV:      Kennisplatform Verkeer en Vervoer
KvW:      Kansen voor West
LAB:      Lelystad Airport Businesspark
LG:      Landelijk gemiddelde
LNV:      Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit
MAAS:      Mobility as a Service
MAB:      Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering
MBVI:      Meerjarenprogramma Beheer en Onderhoud Vervangingsinvesteringen Infrastructuur
MC:      Monte Carlo
MGA:      Mutual Gains Approach
MIPOV:      Model Informatieprofiel Openbaar Vervoer
MITC:      Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum
MJOP:      Meerjaren Onderhoudsplan Provinciehuis
MKB:      Midden- en Kleinbedrijf
MRA:      Metropoolregio Amsterdam
MRA-E:      MRA Elektrisch
MRB:      Motorrijtuigenbelasting
MSNF:      Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland
MTR:      Midterm review
MW:      Megawatt
NBA:      Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
NDW:      Nationale Databank Wegverkeersgegevens
NJO:      Niet-jaarlijks onderhoud
NIE:      Natuurinclusieve energietransitie
NLE:      Nieuw Land Erfgoedcentrum
n.n.b.:      Nog niet bekend
n.b.:      Niet bepaald
NNN:      Natuurnetwerk Nederland
NS:      Nederlandse Spoorwegen
NSL:      Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
NSP:      Nationaal Strategisch Plan
NV:      Naamloze Vennootschap
OFGV:       Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
OMALA:      Ontwikkelingsmaatschappij Airport Lelystad Almere    
OMFL:      Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland
OV:      Openbaar Vervoer
OV-SAAL:   Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad
P&C:      Planning & Control
P&O:      Personeel en Organisatie
PAS:      Programmatische Aanpak Stikstof
PJ:      Petajoule
p-MIRT:      Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
PMR:      Programma Mobiliteit en Ruimte
PN:      Perspectiefnota
POB:      Persoonlijk Ontwikkelbudget
PoC-fonds:   Proof of Concept Fonds
POP3:      Plattelandsontwikkelingsprogramma 3
PS:      Provinciale Staten
RDW:      Rijksdienst voor het Wegverkeer
RES:      Regionale Energiestrategie
RHC HFA:   Regionaal Historisch Centrum Het Flevolands Archief
RIEC:      Regionaal Informatie en Expertisecentrum
RMP:      Regionaal Mobiliteitsprogramma
ROM:      Regionale Ontwikkelingsmaatschappij
RRAAM:      Rijk-Regioprogramma Amsterdam, Almere, Markermeer
RRK:      Randstedelijke Rekenkamer
Ruddo:      Regeling uitzetting derivaten decentrale overheden
RVB:      Rijksvastgoedbedrijf
SAF:      Strategische Agenda Flevoland
SBAB:      Samen Bouwen aan Bereikbaarheid
SBA:      Stedelijke bereikbaarheid Almere
SBB:      Staatsbosbeheer
SKBN:      Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland
SMWF:      Samen Maken We Flevoland
SPV:      Strategisch Plan Verkeersveiligheid
SRE:      Schiphol Real Estate
SUP`s:      Strategische uitvoeringsprogramma’s
TBES:      Toekomst Bestendig Ecologisch Systeem
TBO’s:      Terreinbeherende organisaties
TMI:      Technologische MKB Innovatieregeling
TWh:      Terawattuur
UP:      (college) Uitvoeringsprogramma
UvW:      Unie van Waterschappen
VNG:      Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VTH:      Vergunning, toezicht en handhaving
VRN:      Voortgangsrapportage Natuur
Fido:      Wet Financiering decentrale overheden
Woo:      Wet open overheid
Wob:      Wet openbaarheid van bestuur
ZZL:      Zuiderzeelijngelden

Deze pagina is gebouwd op 10/05/2023 14:34:40 met de export van 10/05/2023 14:28:43