Programmaplan

Vitale samenleving en aantrekkelijk Flevoland

In dit hoofdstuk staan de belangrijkste activiteiten beschreven die bijdragen aan een vitale samenleving en aantrekkelijk Flevoland. Flevoland is een provincie waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Dat willen we blijven en waar mogelijk versterken door bij te dragen aan een toekomstbestendig zorglandschap en het versterken van recreatie, sport, cultuur en erfgoed en de promotie van Flevoland als vrijetijdsbestemming.

Zorg en gezondheid
Flevolandse inwoners moeten zich gezond kunnen ontwikkelen, er moet goede en volwaardige (zieken-huis)zorg bereikbaar zijn voor iedereen, voorzieningen moeten toegankelijk zijn voor iedereen, mensen met een beperking en ook ouderen moeten mee kunnen blijven doen. Daarbij zijn veel instanties betrokken. We vragen hiervoor aandacht bij de verantwoordelijke overheden en organisaties en zullen zo nodig een tijdelijke aanvullende impuls geven. Een voorbeeld hiervan is de Zorgtafel en daarmee samenhangende platforms en netwerken, zoals de preventiecoalitie Flevoland Gezond & WEL, proeftuin ouderen en WEL in Flevoland (transitie in denken binnen de zorg naar wat wel kan, positieve gezondheid in plaats van curatief aan de achterkant).

In 2024 blijven we ons richten op de facilitering van de Zorgtafel, het netwerk waarin zorgverleners, patiëntenorganisaties, brancheorganisaties, gemeenten, provincie en zorgverzekeraar samenwerken aan goede en toegankelijke zorg in Flevoland. Voor de versterking van het zorglandschap (toekomstbestendige gezondheidszorg en infrastructuur) zoeken we de verbinding met de woonopgave (Wonen, welzijn & zorg voor senioren en aandachtsgroepen) – zie programma 1. Hier ligt ook een koppeling met de 'Strategische Agenda Flevoland' en uitvoeringsagenda: Gezamenlijk werken we aan vitale steden en dorpen, goed wonen in een gezonde leefomgeving en voorzieningen voor een dynamische samenleving. Op onze beurt vragen wij het Rijk om zijn aandeel te leveren en ervoor te zorgen dat voorzieningen op het gebied van onderwijs, zorg en welzijn op orde zijn of komen.

Het aantal woningen in Flevoland gaat de komende decennia fors groeien. Voor ons is de groei van het aantal woningen onlosmakelijk verbonden met een minstens evenredige uitbreiding van voorzieningen. Voor een vitale samenleving is immers meer nodig dan alleen het bouwen van huizen. Daarom gaan we ondersteund door Flever en samen met de gemeenten en het waterschap in kaart brengen welke voorzieningen de groeiopgave met zich meebrengt voor een brede welvaart. Als kader hiervoor gebruiken we de brede welvaartsmonitor. Dit is voor ons tevens het instrument om te kunnen sturen op de balans tussen woningen en voorzieningen. Voor het thema 'voedselonderwijs' gaan we in gesprek met partijen die al actief zijn op dit gebied hoe we vorm kunnen geven aan de ambitie uit coalitie akkoord om in te zetten op aanvullend voedselonderwijs in Flevoland . Dit aansluitend/aanvullend op reeds lopende initiatieven (bijvoorbeeld 'Gezond Gewicht', 'Jong Leren Eten', 'de Gezonde School', 'Boerderijeducatie'). Vanuit hier leggen we de relatie met de ontwikkeling van een gezonde (fysieke) leefomgeving (zie programma 5).

Flever is onze partner bij de ontwikkeling en uitvoering van activiteiten ten behoeve van een vitale samenleving. 2024 is het laatste jaar van het huidige meerjarenplan. In 2023 is een evaluatieopzet gemaakt die in 2024 uitgevoerd wordt. De evaluatie gekoppeld aan nieuwe ontwikkelingen en speerpunten uit het Coalitieakkoord 2023 – 2027 vormen het uitgangspunt voor het nieuwe meerjarenplan 2025-2028. Via Flever ondersteunt de provincie ook participatie van inwoners (programma 'Versterken inwoners'). Dit is vooral gericht op gezondheid & welzijn – stem van de inwoner laten horen in de transitie van het zorgstelsel.

Tenslotte nemen we deel aan en faciliteren we onderzoeksnetwerken die zich richten op samenlevingsvraagstukken, zoals bijvoorbeeld het onderzoeksoverleg Flevoland en de regionale werkplaatsen Sociaal Domein. Belangrijke partners hierin, naast Flever, zijn Windesheim en de GGD.

Recreatie en toerisme
Onze ambitie is recreanten en toeristen vaker naar Flevoland te laten komen, langer te laten verblijven en meer te laten besteden. Waarbij we rekening houden met de ruimtelijke kwaliteiten van Flevoland. Met het 'Beleidsplan Toerisme en Recreatie Flevoland' zetten we in op betere benutting van het unieke en onderscheidende karakter van Flevoland. We dragen het unieke en onderscheidende karakter van Flevoland uit, zowel in promotie als in de verdere ontwikkeling van ons vrijetijdsaanbod. Met Visit Flevoland dragen we bij aan gebiedspromotie in binnen- en buitenland van Flevoland als vrijetijdsbestemming. Via de verhaallijnen 'Watererfgoed', 'Nieuwe Natuur', 'Vernieuwend Ontwerp' en 'Agro&Food' brengen zij Flevoland onder de aandacht. Daarnaast werken we in de districten IJsselmeer- en MRA-gebied nauw samen met andere regio’s aan het toeristisch product. We stimuleren de sector door het verhaal van Flevoland een onderdeel te laten zijn bij het ontwikkelen van nieuwe producten, belevingen en routing.
Branding Flevoland krijgt steeds meer gestalte. Het identiteitskompas van Flevoland, met voor de regio unieke en eenduidige benoemde identiteitswaarden, wordt steeds meer ingezet bij projecten in de drie domeinen 'leef', 'groei' en 'bezoek'. Samen met onze partners verstevigen we zo de positionering van de Flevoland als aantrekkelijke regio voor (potentiële) inwoner, bedrijf en bezoeker.

Cultuur en erfgoed
Cultuur en erfgoed maakt onze provincie aantrekkelijker voor bedrijven, werknemers en toeristen en zorgt voor verbinding in de samenleving. Wij zijn trots op het erfgoed van onze pioniers en willen dat koesteren. Het unieke karakter van Flevoland als het grootste door mensen handen gemaakte land ter wereld verdient bijzondere aandacht en moet verteld worden. Het is belangrijk dat we als provincie een bijdrage blijven leveren in het samenspel van de overheden die gezamenlijk zorg dragen voor een breed en divers cultureel klimaat. Daarbij is het voor ons van wezenlijk belang dat cultuur voor iedereen toegankelijk is.
We geven in 2024 uitvoering aan het laatste jaar van de 'Cultuurnota 2021-2024, Flevoland: ruimte voor cultuur’. We blijven werken aan het ontstaan, groeien en verrijken van de Flevolandse identiteit en het versterken van de Flevolandse culturele infrastructuur. Tevens blijven we ons inzetten om de laaggeletterdheid terug te dringen.
Met het 'Erfgoedprogramma' bouwen we verder aan het erfgoed van Flevoland, het beschermen en verrijken en bovenal uitdragen van het erfgoed en inzetten ervan als inspiratiebron bij ontwikkelingen. De doorontwikkeling van Batavialand tot een toekomstbestendig Nationaal Maritiem Erfgoedpark draagt hier in belangrijke mate aan bij.

Sport

We zien de maatschappelijke waarde van sport in het bevorderen van de gezondheid van de Flevolanders en sociale samenhang. Via Sportservice Flevoland geven we uitvoering aan het Flevolandse sportbeleid, gericht op talentontwikkeling, sportevenementen en aangepast sporten. Ook creëren we mogelijkheden voor actieve buitensportbeoefening. Zo stimuleren we een sportieve, gezonde leefstijl. Het Nationaal Preventieakkoord en het Nationaal Sportakkoord bieden mogelijkheden voor een coördinerende rol van de provincie. We zetten via Sportservice Flevoland in op een actieve lobby om grootschalige sportevenementen naar Flevoland te halen.

Maatschappelijk effect

Maatschappelijk effect

Flevoland heeft een gezonde en welvarende samenleving waar het goed wonen, werken en recreëren is. Een gezonde(re) leefstijl en de juiste zorg op de juiste plek zijn belangrijke uitgangspunten bij concrete vormgeving. De versterkte Flevolandse identiteit en publiekstrekkers trekken meer bezoekers naar provincie Flevoland .

Effect van ons beleid

De kwaliteiten van landschap en erfgoed zijn benut en behouden voor een inspirerende, gezonde leefomgeving die inwoners, ondernemers en gebiedspartners verbindt. De promotie van de culturele en toeristisch-recreatieve voorzieningen heeft geleid tot grotere bekendheid en hogere bezoekersaantallen en meer kansen voor ondernemers. We hebben preventieactiviteiten van regionale partners ondersteund zodat Flevolanders gezond(er) leven, langer fit blijven en indien nodig hoogwaardige zorg ontvangen, het liefst dichtbij huis, en daarmee langer zelfredzaam zijn en economisch en sociaal beter deelnemen aan de samenleving. Bij ruimtelijke beslissingen (inrichting van woon -en leefomgeving van inwoners) zijn de thema’s 'gezondheid' en 'zorg' volwaardig meegewogen, alsook culturele voorzieningen en het Verhaal van Flevoland .

Programmaonderdelen en doelen

x € 1.000
Lasten € 12.869
Baten € -372
Saldo € 12.497
Deze pagina is gebouwd op 10/05/2023 14:34:40 met de export van 10/05/2023 14:28:43