Bijlagen

C. Specificatie van de verdeling van de lasten en baten over de taakvelden

C. Specificatie van de verdeling van de lasten en baten over de taakvelden

Lasten per programma naar taakveld (incl. directe personele lasten)

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Fijn wonen en ruimtelijke ontwikkeling

1.9 Bestuur, overige baten en lasten

262

266

269

269

3.9 Water, overige baten en lasten

61

1

1

1

6.9 Regionale economie, ov. baten en lasten

7.788

7.788

7.788

7.788

8.1 Ruimtelijke ordening

3.569

2.862

2.923

2.873

8.2 Volkshuisvesting

1.073

273

273

273

Totaal 1 Fijn wonen en ruimtelijke ontwikkeling

12.753

11.190

11.253

11.203

Landbouw, visserij, water en natuur in balans

0.3 Geldleningen en uitzettingen

142

142

142

142

1.9 Bestuur, overige baten en lasten

399

402

402

402

3.3 Kwantiteit grondwater

355

355

355

355

3.9 Water, overige baten en lasten

1.269

1.319

1.569

1.569

4.1 Bodembescherming

537

44

44

44

5.1 Natuurontwikkeling

4.011

2.947

790

790

5.2 Beheer natuurgebieden

13.216

12.667

11.387

11.387

5.3 Beheer flora en fauna

1.196

1.196

1.196

1.196

5.9 Natuur, overige baten en lasten

1.987

5.027

925

640

6.1 Agrarische aangelegenheden

7.313

6.697

518

518

6.9 Regionale economie, ov. baten en lasten

85

85

85

85

7.9 Cult.&maatschappij, ov. baten en lasten

284

153

11

11

Totaal 2 Landbouw, visserij, water en natuur in balans

30.794

31.035

17.424

17.139

Bloeiende economie

0.4 Deelnemingen

61

61

61

61

1.9 Bestuur, overige baten en lasten

94

83

83

83

4.3 Geluidhinder

177

177

52

52

4.6 Duurzaamheid

72

75

75

75

6.2 Logistiek

133

-3

77

65

6.3 Kennis en innovatie

359

359

359

359

6.9 Regionale economie, ov. baten en lasten

16.468

15.465

11.894

9.963

Totaal 3 Bloeiende economie

17.363

16.217

12.601

10.658

Vitale samenleving en aantrekkelijk Flevoland

6.4 Recreatie en toerisme

1.924

1.924

1.924

1.924

6.9 Regionale economie, ov. baten en lasten

0

0

0

0

7.1 Cultuur

8.616

6.797

6.797

6.797

7.2 Maatschappij

2.210

2.210

2.210

2.210

7.9 Cult.&maatschappij, ov. baten en lasten

1.687

1.242

1.242

1.242

Totaal 4 Vitale samenleving en aantrekkelijk Flevoland

14.437

12.173

12.173

12.173

Toekomstbestendige energie en klimaat

1.9 Bestuur, overige baten en lasten

232

194

194

194

4.1 Bodembescherming

697

547

547

547

4.2 Luchtverontreiniging

19

19

19

19

4.4 Vergunningverlening en handhaving

5.845

5.845

5.845

5.845

4.6 Duurzaamheid

5.390

5.846

5.211

5.383

4.9 Milieu, overige baten en lasten

1.296

624

624

624

5.9 Natuur, overige baten en lasten

422

422

422

422

8.1 Ruimtelijke ordening

1.252

252

252

252

Totaal 5 Toekomstbestendige energie en klimaat

15.152

13.748

13.113

13.285

Lasten per programma naar taakveld (incl. directe personele lasten)

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Goede bereikbaarheid en infrastructuur

1.9 Bestuur, overige baten en lasten

107

109

109

109

2.1 Landwegen

34.904

34.405

35.182

35.916

2.2 Waterwegen

8.118

8.615

8.797

9.305

2.3 Openbaar vervoer

37.021

37.021

37.021

37.021

2.9 Verkeer en vervoer, ov. baten en lasten

8.393

8.055

8.399

8.399

Totaal 6 Goede bereikbaarheid en infrastructuur

88.542

88.205

89.507

90.749

Eigentijds bestuur

1.1 Provinciale Staten

3.421

3.421

3.495

3.681

1.2 Gedeputeerde Staten

2.792

2.745

2.610

2.431

1.3 Kabinetszaken

63

63

63

63

1.4 Bestuurlijke organisatie

290

290

290

290

1.5 Interbestuurlijk toezicht op regio

81

81

81

81

1.6 Openbare orde en veiligheid

608

608

408

408

1.9 Bestuur, overige baten en lasten

1.214

1.194

1.218

1.218

3.9 Water, overige baten en lasten

27

27

27

27

4.4 Vergunningverlening en handhaving

1

1

1

1

3.8 Overige goederen en diensten

227

227

227

227

Totaal 7 Eigentijds bestuur

8.723

8.656

8.419

8.426

Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering

0.3 Geldleningen en uitzettingen

38

38

38

38

0.5 Alg. dekk.middelen, ov. baten en lasten

9.135

19.521

22.306

28.997

0.6 Overhead

40.959

39.184

37.733

37.737

0.7 Vennootschapsbelasting

50

50

50

50

1.9 Bestuur, overige baten en lasten

1.762

1.250

1.270

1.270

Totaal 8. Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering

51.943

60.043

61.397

68.091

Reserves

0.8 Mutaties reserves

28.083

19.372

15.356

14.526

Totaal 9. Reserves

28.083

19.372

15.356

14.526

Totaal Lasten

267.790

260.639

241.244

246.252

Baten per programma naar taakveld

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Fijn wonen en ruimtelijke ontwikkeling

3.9 Water, overige baten en lasten

-10

0

0

0

6.9 Regionale economie, ov. baten en lasten

-22

-22

-22

-22

8.2 Volkshuisvesting

-800

0

0

0

Totaal 1 Fijn wonen en ruimtelijke ontwikkeling

-832

-22

-22

-22

Landbouw, visserij, water en natuur in balans

3.3 Kwantiteit grondwater

-470

-470

-470

-470

5.1 Natuurontwikkeling

-1.556

-1.073

0

0

5.2 Beheer natuurgebieden

-846

-846

-846

-846

5.9 Natuur, overige baten en lasten

-1.038

0

0

0

6.1 Agrarische aangelegenheden

-3.125

-2.710

0

0

Totaal 2 Landbouw, visserij, water en natuur in balans

-7.034

-5.098

-1.316

-1.316

Bloeiende economie

4.3 Geluidhinder

-125

-125

0

0

6.2 Logistiek

-357

-357

-357

-357

6.9 Regionale economie, ov. baten en lasten

-471

-725

-298

0

Totaal 3 Bloeiende economie

-953

-1.207

-655

-357

Baten per programma naar taakveld

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Vitale samenleving en aantrekkelijk Flevoland

0.6 Overhead

-10

-10

-10

-10

6.4 Recreatie en toerisme

-28

-28

-28

-28

7.1 Cultuur

-333

0

0

0

Totaal 4 Vitale samenleving en aantrekkelijk Flevoland

-372

-38

-38

-38

Toekomstbestendige energie en klimaat

4.1 Bodembescherming

-400

-400

-400

-400

4.4 Vergunningverlening en handhaving

-40

-40

-40

-40

4.6 Duurzaamheid

-2.757

-3.133

-2.498

-2.670

4.9 Milieu, overige baten en lasten

-73

-73

-73

-73

8.1 Ruimtelijke ordening

-2

-2

-2

-2

Totaal 5 Toekomstbestendige energie en klimaat

-3.271

-3.648

-3.012

-3.184

Goede bereikbaarheid en infrastructuur

2.1 Landwegen

-391

-391

-391

-391

2.2 Waterwegen

-83

-83

-83

-83

2.3 Openbaar vervoer

-2.336

-2.336

-2.336

-2.336

Totaal 6 Goede bereikbaarheid en infrastructuur

-2.810

-2.810

-2.810

-2.810

Eigentijds bestuur

1.2 Gedeputeerde Staten

-27

-27

-27

-27

Totaal 7 Eigentijds bestuur

-27

-27

-27

-27

Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering

0.1 Uitkering provinciefonds

-172.821

-178.360

-173.109

-175.750

0.2 Opbrengst Provinciale belastingen

-40.400

-40.900

-43.800

-44.000

0.3 Geldleningen en uitzettingen

-42

-42

-42

-42

0.4 Deelnemingen

-303

-303

-303

-303

0.6 Overhead

-3.884

-3.904

-2.657

-2.670

Totaal 8. Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering

-217.451

-223.510

-219.912

-222.766

Reserves

0.8 Mutaties reserves

-35.039

-24.278

-13.451

-15.730

Totaal 9. Reserves

-35.039

-24.278

-13.451

-15.730

Totaal Baten

-267.790

-260.639

-241.244

-246.252

x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 10/05/2023 14:34:40 met de export van 10/05/2023 14:28:43