Programmaplan

Toekomstbestendige energie en klimaat

Op het gebied van Energievraagstukken laten we zien dat we een innovatieprovincie zijn. We kijken op zowel inhoud als regelgeving naar wat kan of hoe we zaken kunnen mogelijk maken: innoveren met ruimte voor experimenteren.
In dit hoofdstuk staan de belangrijkste activiteiten beschreven die bijdragen aan toekomstbestendige energie en klimaat.

Regionale Energie Strategie
De Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 uit 2021 is de basis voor onze inzet op gebied van hernieuwbare energie: ons aandeel in de landelijke doelstellingen. Hierbij hanteren wij het motto dat het voor inwoners en ondernemers haalbaar en betaalbaar moet zijn en dat er voldoende draagvlak voor maatregelen is.
Op het gebied van windenergie houden we vast aan eerder gemaakte afspraken en ambities over opschalen en saneren, dan is op dit vlak de grens bereikt. Windmolens op boerenerven voor eigen energiegebruik willen we onder voorwaarden toestaan.
Ten aanzien van zonne-energie sluiten we kostbare landbouwgrond uit en richten we ons op het stimuleren van zonnepanelen op daken en, waar dit landschappelijk in te passen is, op dijken en langs infrastructuur.
Wij onderzoeken mogelijke alternatieven, naast zon en wind, voor het realiseren van onze ambities in de RES.
Ons streven is een afgewogen, toekomstbestendige mix van duurzame energiebronnen. We zetten in op waterstof en stimuleren onderzoek naar bronnen als geothermie, aquathermie en thorium. Om invulling te geven aan onze voortrekkersrol op het gebied van energie en innovatie zoeken we de samenwerking met (technische) universiteiten en onderzoeksinstellingen.

Energie in Balans
Gelet op het overbelaste energienetwerk is de opslag van energie één van onze speerpunten. We zetten ons in om vraag en aanbod van energie beter op elkaar af te stemmen in het programma 'Energie in Balans'. Hierbij stimuleren we batterijopslag en energiehubs, zowel grootschalig als kleinschalige opslag via wijk- of buurt batterijen. Deze initiatieven worden nadrukkelijk afgewogen qua ruimtelijke mogelijkheden en impact op de leefomgeving.
In de provincie Flevoland wordt veel duurzame energie opgewekt. Voor de energietransitie is een van de grootste uitdagingen om vraag en aanbod flexibel op elkaar af te kunnen stemmen. Daarom zet de provincie in om energieopslagprojecten te stimuleren en te ondersteunen. Een logische stap gezien de netcongestie, de fluctuerende energieproductie uit duurzame bronnen en de behoefte aan flexibiliteit. Binnen Flevoland zijn inmiddels meerdere grote en kleinere initiatieven op het gebied van opslag in batterijen, warmte, waterstof en hybride systemen.

De provincie gaat onder de noemer van het programma ‘Energie in Balans’ samenwerking en kennisdeling met de vele partners faciliteren en organiseren.

Milieu en Omgevingsdienst
Een veilige schone en gezonde leefomgeving is niet vanzelfsprekend. De OFGV voert voor de provincie de omgevingstaken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. We vragen in de uitvoeringsafspraken met het OFGV aandacht voor afvaldumpingen in buitengebieden en natuur, waarbij we kijken naar nieuwe vormen van toezicht met slim gebruik van nieuwe technieken zodat de werklast kan worden opgevangen.

Voor het onderdeel 'Bodem' wordt tevens verwezen naar programma 2 'Landbouw, visserij, water en natuur in balans'.

Maatschappelijk effect

Maatschappelijk effect

Het terugdringen van CO2-uitstoot door onder andere energiebesparing, opwekking duurzame energie, circulariteit, en de warmtetransitie. Flevoland is zo goed mogelijk voorbereid op klimaatveranderingen en de economische kansen daarvan worden benut. De Flevolandse leefomgevingskwaliteit blijft behouden.

Effect van ons beleid

Ons doel voor 2024 is een energieneutraal Flevoland exclusief mobiliteit. Om dit doel te halen zetten we vol in op uitvoering van het huidige beleid, waarmee we onze koploperspositie op het gebied van hernieuwbare elektriciteitsproductie verder uitbouwen. Het opwekken van energie wordt ruimtelijk goed ingepast, de markt wordt gestimuleerd om CO2-neutraal te produceren, we maken de energie -en grondstoffentransitie mogelijk en participatie bij energieopwekprojecten wordt gestimuleerd. Onderzoek heeft uitgewezen dat het doel voor 2030 (energieneutraal inclusief mobiliteit) extra beleidsinspanningen vraagt*. Het college werkt deze uit langs de volle breedte van het Klimaatakkoord en legt PS hiertoe voor de verkiezingen een Provinciaal Klimaatplan voor.

Programmaonderdelen en doelen

x € 1.000
Lasten € 13.452
Baten € -3.271
Saldo € 10.181
Deze pagina is gebouwd op 10/05/2023 14:34:40 met de export van 10/05/2023 14:28:43