Hoofdlijnen

Financiën

II. Financiën

De Programmabegroting 2024 is gebaseerd op het huidige financiële kader, bestaande uit de al door Provinciale Staten (of in mandaat) tot en met 19 juli 2023 vastgestelde begrotingswijzigingen, inclusief de Zomernota 2023. Vervolgens zijn de autonome ontwikkelingen, effecten uit de Meicirculaire 2023 en nieuwe
ontwikkelingen in deze begroting verwerkt. Structurele mutaties vanuit het Coalitieakkoord 2023-2027 zijn
verwerkt voor zover deze voldoende concreet zijn (zie tabel 1.11 in onderdeel 'IV Financiële begroting' van deze begroting). De overige mutaties, en ook de incidentele mutaties uit het coalitieakkoord, zijn vooralsnog uitsluitend geoormerkt. De wijzigingen ten opzichte van het vastgestelde financiële kader zijn in de begroting van een toelichting voorzien. In deze programmabegroting wordt een sluitend (meerjaren) beeld gepresenteerd.

Saldo lasten en baten per programma

Rekening 2022

Begroting 2023 na wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

1 Fijn wonen en ruimtelijke ontwikkeling

9.626

11.819

10.169

9.416

9.479

9.429

2 Landbouw, visserij, water en natuur in balans

18.383

29.880

21.018

23.195

13.367

13.082

3 Bloeiende economie

6.207

15.013

12.079

10.679

7.615

5.969

4 Vitale samenleving en aantrekkelijk Flevoland

10.327

12.558

12.497

10.566

10.566

10.566

5 Toekomstbestendige energie en klimaat

7.458

11.124

10.181

8.400

8.400

8.400

6 Goede bereikbaarheid en infrastructuur

54.813

68.838

76.094

75.757

77.059

78.301

7 Eigentijds bestuur

1.547

5.962

5.644

5.578

5.341

5.348

8 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering

-141.152

-132.016

-140.725

-138.684

-133.732

-129.892

Saldo (- = voordelig saldo)

-32.792

23.178

6.956

4.906

-1.904

1.204

Stortingen in reserves

62.196

42.643

28.083

19.372

15.356

14.526

Onttrekkingen aan reserves

-41.575

-65.821

-35.039

-24.278

-13.451

-15.730

Saldo reservemutaties

20.621

-23.178

-6.956

-4.906

1.904

-1.204

Geraamd resultaat (- = overschot)

-12.171

0

0

0

0

0

x € 1.000

Autonome ontwikkelingen ten opzichte van het financieel kader zijn in deze begroting verwerkt, alsmede de
structurele mutaties vanuit het Coalitieakkoord 2023-2027 die op dit moment reeds voldoende concreet zijn
uitgewerkt. Naast deze effecten zijn bij het nader uitwerken van de Programmabegroting 2024 overige voor- en nadelige effecten ontstaan. Deze effecten zijn, conform de bestendige gedragslijn, eveneens verrekend met
de stelpost 'Nieuw Beleid'. De resterende vrije ruimte in deze stelpost bedraagt € 5,8 mln. in 2024.
Onderstaand is het saldo van stelpost 'Nieuw Beleid' weergegeven, inclusief de binnen deze stelpost nog
aanwezige oormerken. Voor een totaaloverzicht van de verwerkingswijze van het Coalitieakkoord 2023-2027 en
een detailoverzicht van de stelpost 'Nieuw Beleid' wordt verwezen naar tabel 1.11a (onderdeel 'IV Financiële begroting').

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Eindsaldo stelpost 'Nieuw Beleid' in begroting 2024

A

6.479

8.021

3.477

3.403

Bestaande oormerken, waarvan:

A. Oormerken Coalitieakkoord 2019-2023

0

1.038

1.791

1.243

B. Overig

650

742

910

2.160

Totaal nog geoormerkt      

B

650

1.779

2.701

3.403

Vrije ruimte stelpost 'Nieuw Beleid' in begroting 2024

A -/- B

5.829

6.242

776

0

x € 1.000

In onderdeel 'IV Financiële begroting' is een toelichting op de mutaties in de stelpost 'Nieuw Beleid' opgenomen als ook een uiteenzetting van de financiële positie. Daarnaast is een toelichting gegeven op het verloop en de vrije ruimte van de 'Brede Bestemmingsreserve'.

III. Weerstandsvermogen

De paragraaf 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing' geeft een overzicht van de belangrijkste risico’s van de provincie. Het risicoprofiel is in de Programmabegroting 2024 afgenomen ten opzichte van de Jaarstukken 2022 (van € 13,9 mln. tot € 13,1 mln.). De weerstandscapaciteit is juist toegenomen (van € 19,9 mln. tot € 20,1 mln.). Per saldo neemt de weerstandsratio toe van 1,4 tot 1,5. Deze bevindt zich daarmee binnen de bandbreedte van 1,1 tot 2,0, zoals vastgelegd in de 'Nota Risico- en Weerstandsvermogen 2021'.

Deze pagina is gebouwd op 10/05/2023 14:34:40 met de export van 10/05/2023 14:28:43