Vitale samenleving en aantrekkelijk Flevoland

Indicatoren

Indicator

Omschrijving

2020

2021

2022

Streef-
cijfer
2023

Streef-
cijfer
2024

2025
-
2027

Recreatie en Toerisme*

Visit Flevoland:

• Bereik (x 1 mln.)

55

155

276

150

150

150

• Mediawaarde (x € 1.000)

370

560

660

500

500

500

Bezoekers:

• Aantal overnachtingen (x 1 mln.)
Bron: CBS

1,76

2,19

2,68

>2,68

>2,68

>2,68

Economische impact:

• Aantal banen
Bron: LISA/ Vestigingenregister

12.180

11.440

12.190

> 12.200

> 12.200

> 12.200

Culturele kracht en identiteit

Totaal aantallen bezoekers van voorstellingen, festivals, culturele instellingen en evenementen die met provinciale middelen mogelijk gemaakt zijn (incl. Batavialand)**

53.016

76.155

101.658

136.925

150.000

165.000

Bron: Provincie Flevoland

Doorontwikkeling van Batavialand tot toekomstbestendig Nationaal Maritiem Erfgoedpark
* Toelichting: verwachting is dat in 2025 50%, in 2026 75% en in 2027 100% gerealiseerd is.

25%

100%*

Aantallen bezoekers Batavialand

40.945

34.506

55.664

72.000

86.400

100.000 (2026)

Cultuureducatie: aantal scholen dat heeft deelgenomen aan programma's FleCk, Cultuureducatie met kwaliteit, en Studio VMBO
Bron: Provincie Flevoland

35

53

88

93

99

n.n.b.

Participatie: het aantal projecten dat Kunstlink heeft ondersteund met provinciale subsidie; en semi-professionele podiumkunstinstellingen hebben uitgevoerd met subsidie van de regeling Talentontwikkeling podiumkunsten.
Bron: Provincie Flevoland

18

30

25

23

23

n.n.b.

Aantal gesubsidieerde projecten/activiteiten (vanuit het erfgoedprogramma, vanuit landschapskunst; voor bibliotheken vanuit het innovatiefonds Bibliotheeknetwerk Flevoland)
Bron: Provincie Flevoland

28

22

34

36

14

n.n.b.

Sport

Realisatie grootschalige (inter)nationale sportevenementen

2

3

6

6

7

8

Sportdeelname: Percentage mensen met
een beperking dat minimaal 2,5 uur per week matig intensief beweegt
Bron: Provincie Flevoland/Rapportage Onbeperkt in Beweging

n.b.

51%

n.b.

≥ 51%

≥ 51%

≥ 51%

Vitale Samenleving

Brede welvaart: aantal keer bij de laagste 3 van de twaalf provincies (bottom-kwartiel), op de 32 indicatoren
Bron: CBS

n.b.

10/32

8/32

<8/32

<8/32

<8/32

Ervaren gezondheid (percentage volwassenen dat zijn/haar gezondheid als (zeer) goed ervaart)

n.b.

78,1

67,9%

>67,9%

>67,9%

>67,9%

Bron: GGD/RIVM/CBS

Eenzaamheid: Aantal inwoners van 15 jaar en ouder dat minstens één keer per week contact heeft met familie, vrienden of buren
Bron: CBS

71,1%

70,9%

n.b.

>70,9%

>70,9%

>70,9%

Spanningsindicator arbeidsmarkt Zorg & Welzijn***
Bron: UWV

1,67 (krap)

3,28 (krap)

5,52 (zeer krap)

<5,52

<5,52

<5,52

*Kennisinstituut NBTC NIPO Research voert het ContinuVakantieOnderzoek en het ContinuVrijeTijdsOnderzoek niet meer uit. Hierdoor is het niet langer mogelijk om de indicatoren 'omvang bestedingen' en 'aantal vrijetijdsactiviteiten', afkomstig uit deze onderzoeken, te handhaven in de P&C-stukken. Momenteel wordt interprovinciaal en landelijk (Landelijke Data Alliantie toerisme) gewerkt aan alternatieven. Zodra deze beschikbaar komen zullen deze in de begroting worden opgenomen.
**De bezoekersaantallen 2022 zijn gebaseerd op de subsidieverantwoordingen die binnen zijn per begin juli 2023. Het betreft het aantal fysieke bezoekers en bezoekers van aangepaste producties in verband met corona. Nog niet alle cijfers zijn binnen, een aantal projecten is afgelast en een aantal komt door verschoven prestaties later met de verantwoording. Meer informatie over de waarde van het culturele aanbod en de culturele infrastructuur is te vinden in de periodieke cultuurmonitor Flevoland.
***De spanningsindicator is een maat voor de verhouding tussen de vraag en het aanbod op de arbeidsmarkt. Het UWV deelt het aantal openstaande vacatures door het aantal personen dat op hetzelfde moment korter dan 6 maanden WW ontvangt. Hoe hoger het getal, hoe hoger de spanning (en dus de krapte) op de arbeidsmarkt. Bij een waarde van 0 is de arbeidsmarkt zeer ruim voor werkgevers.

Beleidsindicatoren BBV

Indicator

Omschrijving

2020

2021

2022

Streef-
cijfer 2023

Streef-
cijfer 2024

2025
-
2027

Restauratie-volume

Rijksmonumenten (exclusief functie woonhuis) staat van het casco, categorie ‘matig’ en ‘slecht’

1. Percentage

6,8%

6,8%

10%

10%

10%

10%

2. Kubieke meters

1.271

1.271

1.541

1.541

1.541

1.541

Bron: Monumentenwacht

Toelichting: In 2022 waren er totaal 40 rijksmonumenten zonder woonfunctie in Flevoland, daarvan vallen er 4 in de categorie ‘matig’ of ‘slecht’ voor wat betreft de staat van onderhoud van het casco. In het Interprovinciaal Overleg (IPO) is 10% afgesproken als landelijk streefcijfer.

Deze pagina is gebouwd op 10/05/2023 14:34:40 met de export van 10/05/2023 14:28:43