Begroting

Overzicht baten en lasten

1.2 Grondslagen waarop de ramingen zijn gebaseerd

De baten, lasten en financiële positie voor de periode 2024-2027 zijn geraamd op basis van de grondslagen in tabel 1.12.

Tabel 1.12: Rekenvariabelen

2024

2025

2026

2027

Loon- en prijsontwikkelingen (bron: CEP):

* Goederen en diensten (inkoop), investeringen

5,9%

3,9%

1,6%

1,6%

* Subsidies (instellingen) o.b.v. gemiddelden

4,3%

4,4%

4,1%

3,5%

* Salarissen

3,5%

4,7%

5,4%

4,5%

Rente (gemiddelden):

* Uitzettingen (schatkistbankieren)

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

* Uitzettingen (leningen gemeenten)

0,5%

0,4%

0%

0%

* Uitzettingen (leningen uit publieke taak)

0,6%

0%

0%

0%

Overige:

* Indexering MRB

1%

1%

1%

1%

* Voertuigbestand voor MRB

Juli 2023

Juli 2023

Juli 2023

Juli 2023

* Circulaire provinciefonds

Mei 2023

Mei 2023

Mei 2023

Mei 2023

De loon- en prijsontwikkelingen zijn gebaseerd op het Centraal Economisch Plan (CEP) 2023 van het Centraal Planbureau (CPB). De ramingen voor de jaren 2024-2027 zijn gebaseerd op het veronderstelde prijspeil van 2024 en voor de salarissen op de CAO 2022-2023. Voor prijsstijgingen in latere jaren is een stelpost 'Loon- en prijsontwikkelingen' opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 10/05/2023 14:34:40 met de export van 10/05/2023 14:28:43