Begroting

Overzicht baten en lasten

1.3 Incidentele baten en lasten

Om te bepalen of er in de begroting en meerjarenraming sprake is van een structureel evenwicht dient op grond van het BBV (art. 19) inzichtelijk gemaakt te worden welke incidentele baten en lasten de begroting bevat. Incidentele baten en lasten betreffen posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden en dus een tijdelijk karakter hebben. Onttrekkingen aan en stortingen in reserves hebben op grond van het BBV in principe een incidenteel karakter, tenzij deze reserves zijn ingesteld om een egaliserende werking te hebben op het gebied van investeringen en reguliere provinciale taken. Onderstaand is het overzicht voor 2024 opgenomen. Een nadere detaillering van de incidentele baten en lasten, alsmede het meerjarenoverzicht, is opgenomen in bijlage D van deze programmabegroting.

Tabel 1.13: Incidentele baten en lasten

 

Incidenteel 2024

Structureel 2024

Totaal 2024

1 Fijn wonen en ruimtelijke ontwikkeling

-800

-32

-832

2 Landbouw, visserij, water en natuur in balans

-4.681

-2.353

-7.034

3 Bloeiende economie

-596

-830

-1.425

4 Vitale samenleving en aantrekkelijk Flevoland

-333

-38

-372

5 Toekomstbestendige energie en klimaat

-2.757

-42

-2.798

6 Goede bereikbaarheid en infrastructuur

0

-2.810

-2.810

7 Eigentijds bestuur

0

-27

-27

8 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering

-1.538

-215.913

-217.451

Totaal lasten

-10.704

-222.046

-232.751

1 Fijn wonen en ruimtelijke ontwikkeling

906

10.095

11.001

2 Landbouw, visserij, water en natuur in balans

9.421

18.631

28.052

3 Bloeiende economie

7.821

6.231

14.355

4 Vitale samenleving en aantrekkelijk Flevoland

2.300

10.569

12.869

5 Toekomstbestendige energie en klimaat

3.702

8.426

12.128

6 Goede bereikbaarheid en infrastructuur

4.056

74.848

78.904

7 Eigentijds bestuur

0

5.671

5.671

8 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering

-32

76.758

76.726

Totaal baten

28.255

211.452

239.707

Totaal saldo van lasten en baten

17.550

-10.594

6.956

Saldo van stortingen en onttrekkingen reserves

-9.167

2.211

-6.956

Geraamd resultaat

8.383

-8.383

0

x € 1.000

Op basis van onderstaande tabel kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een structureel positief begrotingssaldo en de meerjarenraming dus structureel in evenwicht is. Het overschot op de structurele middelen wordt ingezet ter dekking van de incidentele lasten.

Tabel 1.13b: Presentatie van het structureel begrotingssaldo (cf. BBV)

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Begroting
2027

Saldo van baten en lasten (tabel 1.2)

6.956

4.906

-1.904

1.204

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (tabel 1.2)

-6.956

-4.906

1.904

-1.204

Geraamd resultaat

0

0

0

0

Waarvan incidentele baten en lasten (bijlage D)

8.383

7.549

8.608

4.682

Structureel begrotingssaldo (- = tekort)

8.383

7.549

8.608

4.682

x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 10/05/2023 14:34:40 met de export van 10/05/2023 14:28:43