Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

3.3 Middelen

In onderstaande tabellen is weergegeven welke kosten geraamd zijn voor de instandhouding van de kapitaalgoederen van de provincie, gebaseerd op de daaraan ten grondslag liggende onderhoudsplannen.

Jaarlijks onderhoud
Het jaarlijks onderhoud komt ten laste van de jaarlijks daartoe in de exploitatie opgenomen onderhoudsbudgetten.

Tabel 3.3: Jaarlijks onderhoud (ten laste van de exploitatie)

Rekening 2022

Begroting 2023 na wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Landwegen

7.365

8.015

9.606

9.606

9.606

9.606

Vaarwegen

2.323

2.350

1.736

1.736

1.736

1.736

Provinciehuis

511

353

404

404

404

404

Vestigingen

105

51

54

54

54

54

NLE

123

86

92

92

92

92

Flevokust Haven

98

257

272

272

272

272

Totaal

10.525

11.112

12.164

12.164

12.164

12.164

x € 1.000

Niet jaarlijks onderhoud (NJO)
Voor de bekostiging van het niet jaarlijks onderhoud wordt jaarlijks ten laste van de exploitatie een bedrag toegevoegd aan de onderhoudsvoorzieningen NJO (dotatie). De kosten van het niet jaarlijks onderhoud worden vervolgens conform het BBV rechtstreeks ten laste van deze voorzieningen gebracht.

Tabel 3.4: Ontwikkeling voorziening 'Niet jaarlijks onderhoud Infrastructuur'

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand per 1/1

16.213

13.617

486

687

1.664

1.847

Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie

10.220

10.479

11.335

11.335

11.335

11.335

Onderhoudskosten t.l.v. voorziening

-12.816

-23.610

-11.134

-10.358

-11.152

-11.560

Stand per 31/12

13.617

486

687

1.664

1.847

1.622

  x € 1.000

In tabel 3.4 is het verloop weergegeven van de voorziening 'NJO Infrastructuur' op basis van de vastgestelde financiële kaders van het MBVI/PMIRT 2024-2028. In 2021/2022 heeft een extra dotatie plaatsgevonden van totaal € 5,45 mln. (uit de resultaatbestemming 2018) en verder extra dotaties van € 0,5 mln. in 2022 en € 0,5 mln. in 2023 (Perspectiefnota: 'Versnellen CO2 reductie projecten beheer en onderhoud'). In het coalitieakkoord is 2023-2028 is een extra bedrag van € 1,5 mln. toegekend voor het beheer en onderhoud van infrastructuur. Hiervan is € 0,8 mln. toegerekend aan de voorziening NJO (en het resterende bedrag van € 0,7 mln. aan jaarlijks onderhoud).
Kenmerkend voor projecten infrastructuur is dat ze uitgevoerd worden met tijdsspanne van vaak meerdere jaren. De onderhoudskosten in 2023 zijn hoger dan in de andere jaren. Dit komt omdat bedragen van projecten uit 2022 en daarvoor en die ultimo 2022 nog niet waren afgerond, zijn opgeteld bij de begrote onderhoudskosten 2023. De geprogrammeerde uitgaven voor 2024 en latere jaren hebben tevens een kans op een uitloop naar latere jaren. Uit het verloop is het geprognosticeerde saldo van de voorziening aan het einde van ieder jaar toereikend.

Tabel 3.5: Ontwikkeling voorziening 'Niet jaarlijks onderhoud Provinciehuis'

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand per 1/1

2.503

2.218

2.168

1.949

2.263

2.730

Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie

472

491

551

551

551

551

Onderhoudskosten t.l.v. voorziening

-757

-541

-770

-237

-84

-704

Stand per 31/12

2.218

2.168

1.949

2.263

2.730

2.577

x € 1.000

Tabel 3.6: Ontwikkeling voorziening 'Niet jaarlijks onderhoud Vestigingen'

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand per 1/1

449

511

264

278

281

219

Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie

100

104

104

104

104

104

Onderhoudskosten t.l.v. voorziening

-37

-351

-90

-101

-166

-100

Stand per 31/12

511

264

278

281

219

223

  x € 1.000

Tabel 3.7: Ontwikkeling voorziening 'Niet jaarlijks onderhoud NLE'

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand per 1/1

467

386

140

183

75

132

Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie

100

104

104

104

104

104

Onderhoudskosten t.l.v. voorziening

-181

-350

-61

-212

-47

-32

Stand per 31/12

386

140

183

75

132

204

  x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 10/05/2023 14:34:40 met de export van 10/05/2023 14:28:43