Paragrafen

Lokale heffingen

Tabel 1.3: Opbrengst lokale heffingen                             

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Opcenten MRB

57.200

54.100

40.400

40.900

43.800

44.000

Leges; mandaat OFGV

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Leges; mandaat BIJ12

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Leges; mandaat RDW

14

14

14

14

14

14

Leges; heffing door provincie

24

24

24

24

24

24

Grondwaterheffing

470

470

470

470

470

470

Nazorgheffing

400

400

400

400

400

400

Totaal

58.108

55.008

41.308

41.80

44.708

44.908

x € 1.000

Toelichting opcenten MRB
De ramingen zijn gebaseerd op het voertuigoverzicht per 1 juli 2023. De opbrengsten uit opcenten MRB zijn vanaf 2024 lager dan de eerdere jaren. De belangrijkste reden daarvan is de verhuizing van de hoofdvestiging van Leaseplan naar Noord-Holland. De voertuigen van die grootwagenbeheerder tellen niet meer mee voor onze opcenten.

In de raming is voor 2023 geen indexering toegepast, in overeenstemming met het besluit van PS bij de Perspectiefnota 2023-2026. Vanaf 2024 is weer gerekend met een jaarlijks indexering van het tarief met 1%.

Toelichting leges OFGV en BIJ12
Conform afspraak wordt aan de OFGV en BIJ12 een subsidie verstrekt onder aftrek van de legesopbrengst.
Deze heffing komt daarom niet in de begroting en jaarstukken van de provincie tot uitdrukking.

Toelichting leges RDW
Van de RDW wordt in het kader van het aan hen gegeven mandaat op grond van artikel 149b 7e lid van de
Wegenverkeerswet 1994 jaarlijks een afdracht ontvangen.

Kostendekkendheid leges in 2024
Voor de aan BIJ12 en RDW gemandateerde heffing en inning van leges geldt het tarievenbeleid van BIJ12
respectievelijk RDW, waardoor kostendekkendheid niet bekend is.

Bij de berekening van de overige tarieven wordt in beginsel een percentage van 100% kostendekkendheid gehanteerd, zodat de ter zake geraamde baten niet hoger zijn dan de geraamde lasten. In de jaarstukken leggen wij jaarlijks verantwoording af over de werkelijke kostendekkendheid van de leges, welke sterk afhankelijk is van het daadwerkelijke aantal aanvragen in enig jaar.

Deze pagina is gebouwd op 10/05/2023 14:34:40 met de export van 10/05/2023 14:28:43