Paragrafen

Financiering

4.2 Ontwikkelingen

Door het jaar heen worden de actuele zaken en ontwikkelingen binnen het vakgebied gevolgd. Dit vindt onder andere plaats door (digitale)deelname aan het interprovinciale Vakberaad Treasury Provincies. Op deze wijze staan wij open voor (toegestane) mogelijkheden die zich aandienen.
De ontwikkeling van onze liquiditeitspositie maken het dat er nagenoeg geen activiteiten op het gebied van het uitzetten van middelen zullen zijn. De afgelopen periode zijn de rentestanden gestegen na een aantal jaren rond de 0% te hebben geschommeld en deze bevinden zich inmiddels boven de 3%. Voor alsnog wordt ervoor gekozen onze middelen aan te houden in rekening-courant bij de schatkist, mede vanwege het attractieve tarief en het gegeven dat er dagelijks over kan worden beschikt.

In het coalitieakkoord zijn hoge ambities opgenomen. Indien al deze ambities doorgang zullen vinden kan er in de komende jaren een moment komen waarop financieringsmiddelen moeten worden aangetrokken ter voorkoming van liquiditeitsproblemen. Zoals het er nu uitziet zal dit in het tijdvak 2024-2027 aan de orde zijn.

De verwachting is dat in de planningshorizon van onze begroting externe financiering moet worden aangetrokken in de orde van grootte van € 37 mln. Dit leidt naar verwachting tot extra lasten in onze begroting vanaf 2024 (€ 0,15 mln.) tot en met 2027 (€ 1,29 mln.). Hiervoor is in deze begroting een stelpost voor te verwachten financieringslasten opgenomen (zie onderdeel IV Financiële begroting).

Deze pagina is gebouwd op 10/05/2023 14:34:40 met de export van 10/05/2023 14:28:43