Paragrafen

Financiering

De liquiditeitenplanning voor de lange termijn geeft inzicht in de ontwikkeling van de omvang van deze middelen voor de komende periode. Daarbij houden wij rekening met de verwachte uitgaven en inkomsten c.q. voorgenomen investeringen en een gefaseerde uitvoering van de projecten uit de investeringsagenda.

Uitzettingen
Er is een aantal onderhandse leningen verstrekt aan gemeenten met een relatief lange looptijd (8-10 jaar). Met het verstrekken van nieuwe onderhandse leningen zal zeer terughoudend worden omgegaan. Leidend hierbij is de ruimte voor nieuw te verstrekken onderhandse leningen binnen de meerjarige liquiditeitenplanning.

Kasbeheer
Voor de (zeer) korte termijn worden overschotten verplicht op rekening courant geplaatst bij de schatkist.

Cashflow
Vanuit de liquiditeitenplanning voor de lange termijn is onderstaand cashflowoverzicht voor 2024 opgesteld. Hieruit blijkt dat, naar verwachting, onze liquide middelen in 2024 met zo’n € 18 mln. zullen afnemen.

Tabel 4.2: Cashflowoverzicht

Bedragen (€)

Liquiditeitenomvang per 31-12-2023

                                75

Bijdrage aan EMU-saldo

                              -25

Majeure mutaties niet geraamd in EMU-saldo

                                -1

Planningsoptimisme

                                10

Liquiditeitenomvang per 31-12-2024

59

x € 1 mln.

Bijdrage aan EMU-saldo
De berekening van dit saldo wordt jaarlijks (verplicht) opgenomen in de begroting en geeft een goede indicatie van de verwachte in- en uitgaande geldstromen. Voor 2024 wordt een tekort verwacht van afgerond
€ 25,0 mln. Voor de berekening van het EMU-saldo wordt verwezen naar onderdeel IV 'Financiële begroting'.

Majeure mutaties niet geraamd in EMU-saldo
Hierbij moet worden gedacht aan substantiële, nog niet in de begroting geprogrammeerde, onderdelen van de investeringsagenda en grote mutaties in leningen. Deze worden voor 2024 ingeschat op € 1,0 mln.

Planningsoptimisme
In de praktijk blijken uitgaven, zowel exploitatie als investeringen, doorgaans achter te blijven bij de ramingen. Hoewel vooraf niet precies is aan te geven op welke onderdelen dit zal zijn wordt, mede op basis van ervaringscijfers, een indicatieve correctie op de uitkomsten toegepast van € 10 mln.

Deze pagina is gebouwd op 10/05/2023 14:34:40 met de export van 10/05/2023 14:28:43