Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft de relatie weer tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de hoogte van
de financiële risico’s, zoals deze zijn weergegeven in het risicoprofiel.

Beschikbare weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de provincie beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. Deze is op te delen in incidentele en structurele middelen.

Incidentele weerstandscapaciteit
De incidentele weerstandscapaciteit geeft inzicht in de middelen, die eenmalig beschikbaar zijn om financiële
effecten van risico’s en onzekerheden af te dekken en bestaat nu uit de 'Algemene reserve' (voor zover niet
geoormerkt).

Structurele weerstandscapaciteit
De structurele weerstandscapaciteit geeft inzicht in de middelen die op structurele wijze beschikbaar kunnen
komen om financiële effecten van risico’s en onzekerheden af te dekken. Deze bestaat uit de onbenutte
belastingcapaciteit en de stelpost voor onvoorziene uitgaven.

De weerstandscapaciteit wordt in het begrotingsjaar per 1 januari en in de jaarstukken per 31 december weergegeven.

Tabel 2.4: Weerstandscapaciteit

JV2019

PB2021

JV2020

PB2022

JV2021

PB2023

JV2022

PB2024

Incidenteel

Algemene reserve (vrij deel)

20,4

15,5

21,3

22,2

22,5

24,4

26,3

32,8

Oormerk autoleasemaatschappijen

-10,3

-9,8

-9,1

-8,6

-8,4

-7,9

-8,3

-8,9

Oormerk Calamiteitenfonds

0

0

0

0

0

0

0

-5,0

Oormerk Egalisering meerjarenperspectief

0

0

0

0

0

0

0

-2,2

Incidentele weerstandscapaciteit

10,1

5,7

12,2

13,5

14,1

16,5

18,0

16,7

Structureel (jaarlijks)

Belastingcapaciteit

1,8

1,5

1,5

1,0

1,0

1,0

1,8

3,4

Onvoorzien

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Structurele weerstandscapaciteit

2,0

1,7

1,7

1,1

1,1

1,1

1,9

3,5

Totaal

12,1

7,5

13,8

14,6

15,3

17,6

19,9

20,1

Oormerk autoleasemaatschappijen
Ongeveer 25% van de jaarlijkse baten bestaat uit de belastingopbrengst 'opcenten Motorrijtuigenbelasting'. Een groot deel van die opbrengst ontvangen wij vanwege een leasemaatschappij, waarvan de voertuigen in Flevoland staan geregistreerd. Het vertrek van die leasemaatschappij betekent een daling in de MRB opbrengsten van bijna 30%. Om dat effect tijdelijk op te kunnen vangen is de afgelopen jaren rekening een oormerk opgenomen in de 'Algemene reserve'. Medio 2023 hebben wij bericht gekregen van de leasemaatschappij dat de hoofdvestiging verhuisd naar provincie Noord Holland, waardoor de voertuigen niet meer door Flevoland belast worden.

Het effect daarvan is dat de verwachte opbrengst op jaarbasis met € 16,1 mln. af zal nemen (structureel). Doordat de belastingcapaciteit afneemt zal het aandeel van het provinciefonds voor Flevoland wel toenemen. Ongeveer 80% van de lagere opbrengst wordt daarmee gecompenseerd. Per saldo zal de opbrengst dan structureel € 3,3 mln. lager zijn. Daarvoor wordt het oormerk ingezet, gespreid over drie jaren. Voor het eerste jaar (na het moment van intreden) verevening van de lagere baten voor 100%, het tweede jaar 67% en het derde jaar 33%.

Weerstandsvermogen
Het risicoprofiel is in de Begroting 2024 afgenomen ten opzichte van de Jaarrekening 2022 (van € 13,9 mln. tot € 13,1 mln.). De weerstandscapaciteit is juist toegenomen (van € 19,9 mln. tot € 20,1 mln.). Per saldo neemt de weerstandsratio toe van 1,4 tot 1,5 Deze bevindt zich daarmee binnen de bandbreedte van 1,1 tot 2,0, zoals vastgelegd in de 'Nota Risico en Weerstandsvermogen 2021'.

Tabel 2.5 Weerstandsvermogen

JV2019

PB2021

JV2020

PB2022

JV2021

PB2023

JV2022

PB2024

Risicoprofiel (A)

9,7

10,4

9,3

9,6

9,9

8,8

13,9

13,1

Weerstandscapaciteit (B)

12,1

7,5

13,8

14,6

15,3

17,6

19,9

20,1

Weerstandsvermogen (=B-A)

2,4

-2,9

4,6

5,0

5,4

8,9

6,1

7,0

Weerstandsratio (=B/A)

1,2

0,7

1,5

1,5

1,5

2,0

1,4

1,5

Deze pagina is gebouwd op 10/05/2023 14:34:40 met de export van 10/05/2023 14:28:43