Begroting

Uiteenzetting financiële positie

2.2 Geprognosticeerde begin- en eindbalans

Op basis van de begrote ontwikkelingen in de investeringen, voorzieningen en reserves is op voorschrift van het BBV onderstaande geprognosticeerde meerjaren balans opgenomen.

Tabel 1.14: Geprognosticeerde balans (meerjarig)

Balans

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

Materiële vaste activa

264.344

305.200

323.011

377.167

423.925

480.637

Financiële vaste activa

26.081

23.782

21.482

19.182

18.682

18.682

Vlottende activa

132.860

45.649

17.203

0

0

0

Balanstotaal activa

423.285

374.631

361.696

396.349

442.607

499.319

Algemene reserve

26.380

25.436

32.787

35.137

35.284

31.232

Bestemmingsreserves

296.653

274.259

259.953

252.696

254.454

257.302

Voorzieningen

24.324

10.607

10.603

11.746

12.348

12.003

Langlopende schulden

0

0

377

22.937

46.529

70.695

Vlottende passiva

75.929

64.329

57.976

73.833

93.992

128.087

Balanstotaal passiva

423.286

374.631

361.696

396.349

442.607

499.319

x € 1.000

Als gevolg van de grote investeringsprojecten in de komende jaren neemt de (boek)waarde van de materiële vaste activa de komende jaren toe. De financiële vaste activa nemen af overeenkomstig het aflossingsschema van de desbetreffende leningen. De vlottende activa nemen sterk af, voornamelijk als gevolg van de liquiditeiten die worden ingezet voor de financiering van de investeringen. De reserves nemen vanaf 2026 toe als gevolg van lagere onttrekkingen aan onder andere de 'Brede Bestemmingsreserve'. In de geprognosticeerde balans is rekening gehouden met toekomstige externe financiering. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar de paragraaf 'Financiering' in deze begroting. De (vlottende) passiva nemen toe als gevolg van de toegenomen investeringen (zie hiervoor de toelichting in de paragraaf ‘Lokale heffingen’).

Deze pagina is gebouwd op 10/05/2023 14:34:40 met de export van 10/05/2023 14:28:43