Begroting

Uiteenzetting financiële positie

2.3 Bijdrage EMU-saldo

Het EMU-saldo is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de collectieve sector (Rijk, mede-overheden en sociale fondsen). Het EMU-saldo wijkt af van het begrip exploitatiesaldo waarmee gemeenten en provincies werken. Het verschil zit onder meer in een andere behandeling van investeringen, afschrijvingen en voorzieningen. Voor de berekening van het EMU-saldo wordt mede gebruik gemaakt van de geprognosticeerde balans, welke is opgenomen in paragraaf 2.2. Over de hoogte van het EMU-tekort zijn binnen Europa afspraken gemaakt. De Wet Houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof) is de Nederlandse uitwerking van de Europese afspraken ten aanzien van de overheidsfinanciën. Deze wet moet de begrotingsdiscipline op nationaal en decentraal niveau waarborgen.

Referentiewaarde EMU-saldo
Het aandeel van de decentrale overheden in het EMU-saldo is macro genormeerd. De Rijksoverheid maakt daarover afspraken met het IPO, de VNG en het UvW. De afspraak is gemaakt dat de ruimte in het EMU-saldo voor de decentrale overheden tezamen vanaf 2023 jaarlijks (maximaal) - 0,4% van het BBP bedraagt. Voor het jaar 2023 bedroeg het aandeel van de provincies daarbinnen - 0,08% (van het BBP). Voor het jaar 2024 is deze EMU-tekortruimte (vooralsnog) niet nader verdeeld over gemeenten, provincies en waterschappen, waardoor voor 2024 geen referentiewaarde op het niveau van de provincie(s) beschikbaar is.

Tabel 1.15: EMU-saldo

Rekening

Ontwerp

2022

2023

2024

2025

2026

2027

exploitatiesaldo voor mutaties reserves
(- = tekort)

33.175

-8.066

-6.956

-4.906

1.904

-1.204

+ afschrijvingen t.l.v. exploitatie

6.582

7.554

9.395

10.197

10.885

12.576

+ dotaties aan voorzieningen t.l.v. exploitatie

11.119

11.456

12.399

12.399

12.399

12.399

-  investeringen vaste activa

-84.874

-59.303

-27.253

-67.755

-60.893

-73.039

+ bijdragen van derden in investeringen

28.964

33.666

47

3.402

3.251

3.751

-  betalingen t.l.v. voorzieningen

-16.441

-12.421

-12.599

-11.452

-11.993

-12.940

Bijdrage aan EMU-saldo (- =tekortverhogend)

-21.475

-27.115

-24.967

-58.115

-44.447

-58.457

x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 10/05/2023 14:34:40 met de export van 10/05/2023 14:28:43