Begroting

Uiteenzetting financiële positie

2.5 Investeringen in vaste activa

Onderstaande tabel geeft meerjarig inzicht in de boekwaarde van de vaste activa op 31 december van het betreffende jaar.

Tabel 1.16: Boekwaarde vaste activa (meerjarig)

 

2023

2024

2025

2026

2027

Materiële vaste activa

1. Investeringen met maatschappelijk nut

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken:

a. Verhardingen (wegen, fietspaden, etc.)

228.327

247.681

281.511

299.897

335.389

b. Kunstwerken (bruggen, sluizen, etc.)

42.274

41.566

41.048

39.936

38.825

c. Openbare verlichting

3.521

4.234

4.252

9.673

9.557

d. Gronden en terreinen

2.167

2.040

1.913

1.786

1.659

Totaal investeringen met maatschappelijk nut

276.290

295.521

328.724

351.292

385.429

2. Investeringen met economisch nut

Bedrijfsgebouwen:

a. Provinciehuis

5.867

5.211

4.555

4.141

3.727

b. Innovatiepaviljoen Floriade

3.252

3.136

3.020

2.903

2.787

c. Nieuwland Erfgoedcentrum

2.618

2.607

2.597

2.586

2.575

d. steunpunten

667

617

566

516

466

Machines, apparaten en installaties

8.433

7.310

6.246

7.224

6.002

Grond-, weg en waterbouw

a. gronden en terreinen

14.114

14.084

36.241

59.430

83.193

voorziening gronden en terreinen

-6.322

-5.742

-5.027

-4.392

-3.745

b. onderhanden werk

0

0

0

0

0

Overige materiele vaste activa

281

268

247

225

204

Totaal investeringen met economisch nut

28.910

27.491

48.443

72.633

95.208

Totaal materiële vaste activa

305.200

323.011

377.167

423.925

480.637

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan:

a. Deelnemingen

8.127

8.127

8.127

8.127

8.127

b. Overige verbonden partijen

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Leningen aan:

a. openbare lichamen - art. 1a Wet fido

5.100

2.800

500

0

0

b. deelnemingen

277

277

277

277

277

c. overige verbonden partijen

10.095

10.095

10.095

10.095

10.095

d. voorzieningen oninbare leningen

-845

-845

-845

-845

-845

Overige langlopende leningen

27

27

27

27

27

Totaal financiële vaste activa

23.782

21.482

19.182

18.682

18.682

Totaal vaste activa

328.982

344.493

396.349

442.607

499.319

 

x€ 1.000

De boekwaarde wordt beïnvloed door vermeerderingen en verminderingen. De vermeerderingen bestaan uit de (vervangings-)investeringen. De verminderingen bestaan hoofdzakelijk uit afschrijvingen, verkoop van activa (bijvoorbeeld grond) en ontvangen aflossingen op verstrekte leningen.

Tabel 1.17: Overzicht per product van vermeerderingen en verminderingen vaste activa

Vermeer-deringen
2024

Vermin-deringen
2024

Vermeer-deringen
2025

Vermin-deringen
2025

Vermeer-deringen
2026

Vermin-deringen
2026

Vermeer-deringen 2027

Vermin-deringen
2027

3.2.3 Noordelijk Flevoland

420

47

25.811

3.251

26.843

3.251

27.917

3.751

6.3.1 Investering provinciale infrastructuur

13.321

0

31.284

151

14.877

0

40.107

0

6.3.2 Instandhouding en realisatie provinciale infrastructuur

13.358

0

10.550

0

17.130

0

4.711

0

8.1.1 Algemene dekkingsmiddelen

0

2.300

0

2.300

0

500

0

0

8.2.3 Facilitaire zaken

54

0

10

0

44

0

204

0

8.2.4 Informatie-voorziening

100

0

100

0

2.000

0

100

0

Subtotaal mutaties

27.253

2.347

67.755

5.702

60.893

3.751

73.039

3.751

Afschrijvingslasten

9.395

10.197

10.885

12.576

Totaal

27.253

11.742

67.755

15.899

60.893

14.636

73.039

16.327

x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 10/05/2023 14:34:40 met de export van 10/05/2023 14:28:43